Level 8 Level 10
Level 9

161 - 180


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
trời râm
艺术
nghệ thuật
意思
ý nghĩa
意见
ý kiến
一直
thẳng, luôn luôn
一起
cùng
一边
một bên, một mặt
一般
thông thường, bình thường, phổ biến
亿
một trăm triệu
椅子
ghế
已经
đã, rồi
以为
cho rằng, cho là
以前
trước đó, trước khi
以后
sau đó, sau khi, sau này
dùng, lấy, để, nhằm
一样
giống
一切
tất cả
一会儿
một lát, một chốc
一共
tổng cộng
一定
nhất định