Level 7 Level 9
Level 8

141 - 160


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
尤其
đặc biệt
由于
bởi vì
vì, từ, do
幽默
vui tính
优秀
tuyệt vời, xuất sắc
优点
ưu điểm
dùng
永远
vĩnh viễn
勇敢
dũng cảm
cứng
影响
ảnh hưởng
thắng
应该
nên
印象
ấn tượng
引起
dẫn tới, gây nên
饮料
nước ngọt
银行
ngân hàng
音乐
âm nhạc
因为
bởi vì
因此
do đó, vì vậy