Level 15 Level 17
Level 16

301 - 320


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
为什么
tại sao, vì sao
为了
để, vì
hành, để cho, vì
vị, chỗ, nơi
alo
危险
nguy hiểm
忘记
quên
网站
trang web
网球
bóng bàn
往往
thường hay, nơi nơi
đi, tới
vạn, mười nghìn
晚上
buổi tối
bát, chén
完全
hoàn toàn
完成
hoàn thành
xong, hết
ở ngoài, phía ngoài
袜子
tất
cởi ra, thoát khỏi, tuột