Level 12 Level 14
Level 13

241 - 260


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
谢谢
cảm ơn
viết, miêu tả
giày
một vài, một ít
校长
hiệu trưởng
效果
hiệu quả
笑话
chuyện cười, truyện cười
cười
小心
cẩn thận
小说
tiểu thuyết
小时
giờ, tiếng
小姐
cô, tiểu thư
nhỏ
消息
tin tức, thông tin
giống như
hướng, bên vực
nghĩ, nhớ
tiếng vang
详细
tỉ mỉ, kỹ càng
相信
tin tưởng