Level 10 Level 12
Level 11

Meet My Crew


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dansei
man
josei
woman
otokonoko
boy
onnanoko
girl
seijin
adult
kodomo
child; kid
akachan
baby
shigoto
job; work
shitei masu
doing
shigoto wo shitei masu
having a job
gakkou
school
ofiosu
office
hataraki masu
to work (job)
hoshii desu
(I; we) want; (I; we) would like
hoshigatte i masu
(you; he; they) want (something); (you; he; they) would like (something)
dare
who
karera wa dare desu ka?
who are they?
kore wa watashi no okaasan desu
this is my mom
kare wa watashi no ani desu
he's my (older) brother
kore wa watashino otousan to okaasan desu
this is my mom and dad
sore wa watashi no musume DEWA arimasen
that isn't my daughter
kore wa nihon shusshin no watashi no tomodachi desu
this is my friend from America
kare wa kanojo ga i masuka?
does he have girlfriend?
anata no kare wa shigoto wo shitei masuka?
does your boyfriend have job?
kare wa ofisu de hataraite i masu
he works in an office