Level 2 Level 4
Level 3

Sublist 3


58 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alternative
variant, option, selection (alternatif, seçenek)
circumstance
situation, condition, status (durum, hal)
comment
remark, observe, notice (yorumlamak, söz söylemek)
compansate
recompense, make up, balance (telafi etmek, dengelemek)
component
constituent, factor, element (bileşen, parça)
consent
agree, comply, approval (rıza göstermek, onay)
considerable
sizeable, substantial, large (kaydadeğer, mühim)
constant
invariable, resolute, persevering, firm (değişmez, sabit)
constrain
restrain, encumber, stiffen (alıkoymak, mecbur etmek)
contribute
give, lend, impart (katkı yapmak, destek çıkmak)
convene
convoke (toplantıya çığarmak, buluşmak)
coordinate
organize, classsify, order, harmonize (kordine etmek, eş güdümlemek)
core
pit, seed, nucleus, centre, heart (öz, çekirdek)
corporate
corporal, collective, bodied (kurumsal, tüzel)
correspond
agree, match, fit, conform (uyum, haberleşmek)
criteria
criterion (kıstaslar, kriterler)
deduce
conclude, understand, infer (sonuç çıkarmak, anlamak)
demonstrate
show, demo, prove, display, manifst (gösteri yapmak, kanıtlamak)
document
record, particularize, paper, certificate (belge, döküman)
dominate
command, predominate, rule, master, overlook (hükmekmet, hakimiyet)
emphasis
importance, accent, stress (vurgu, önem)
ensure
insure, guarantee, certify, check (garantiye almak, emin olmak)
exclude
except, omit, eliminate, eject, keep away (dahil etmemek, dışlamak)
framework
model, fabric (çerçeve, kadro )
fund
finance, back, stake, supply,store (fon, sermaye)
illustrate
instance, exemplify, demonstrate, decorate (örneklemek, sergilemek)
immigrate
trek, expatriate (göç etmek)
imply
suggest, intimate, signal, entail, denote (ima etmek, belirtmek)
initial
prime, sign, monogram (ilk harf, baştaki, ilk)
instance
examplify, example, event (örnek, misal, aşama)
interact
affect each other (birbirini etkilemek, etkileşmek)
justify
vindicate, warrant, legitimate (suçsuzluğunu kanıtlamak, savunmak)
layer
bed, level, stratum (tabaka, katman)
link
couple, fasten, connect, relate (bağlamak, bağlantı )
locate
situate, place, site, position, settle (yerini bulmak, yerleşmek)
maximize
increase, improve, magnify (maksimuma çıkarmak, yükseltmek)
minor
child, kid, nipper (ufak, önemsiz, ufak tefek)
negate
contradict, neutralize, nullify (aksini kanıtlamak, reddetmek)
outcome
result, resultant, effect, end (netice, sonuç, akıbet)
partner
sharer, spouse, colleague, buddy (ortak, eş, şirket)
philosophy
metaphysics, doctrine, logic (felsefe)
physical
bodily, corporeal, mortal, forcible (bedensel, fiziksel)
proportion
adjust, modify, change, ratio, balance (orantı, oran )
publish
print, advertise, bring out, make public (yayınlamak, açık etmek)
react
act, respond, behave (tepki göstermek, reaksiyon vermek)
register
record, write down, show, display, advise (kaydetmek, kayıt)
rely
trust, swear, depend (güvenmek, inanmak)
remove
take off, shed, erase, discharge, get rid of (kaldırmak, sökmek, uzaklaştırmak)
scheme
plan, strategy, formulate, design (plan, proje, tasarı)
sequence
order, series, chain, episode(birbiri ardına gelmek, sıra, kesit)
sex
gender (cinsiyet, sex )
shift
move, switch, transfer, change position (değiştirmek, vardiya)
specify
particularize, set, determine, define, intend (belirtmek, belirlemek, özgülleştirmek)
valid
passable (geçerli,belirtmek, belirlemek)
sufficient
enough, adequate (yeterli)
task
mission, duty (görev)
technique
way, means, method (usul, yöntem)
technology
engineering , engineering science , applied science (teknoloji)