Level 18 Level 20
Level 19

Endless VI


111 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mütenasip
uygun, orantılı, oran olarak uygun
müsamaha
Hoşgörü / 2. Görmezlikten gelme, göz yumma.
mübalağa
Abartı (ince okunur)
mukadderat
Yazgı, alın yazısı
konsensüs
Uzlaşma, görüş birliği
kifayet
Yeterlilik, Yeterli miktarda olma, yetme, kâfi gelme. / Bir işi yapabilecek yetenekte olma, yeterlik
liyakat
layıklık, uygunluk, yaraşırlık durumu, değim 2. Kifayet
ulvi
Yüce. 2. Eşsiz, benzersiz özellikler taşıyan 3. Gökle ilgili olan, semavi.
elim
Acı veren, elem veren, acıklı / ölüm
elem
üzüntü, acı, dert, keder.
enderun
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer. 2. Büyük sarayların iç bölümü. 3. Devlet görevlilerini yetiştiren okul.
payitaht
Başşehir, başkent
mevlit
1. Doğma, doğum, dünyaya gelme, insanın doğduğu yer. 2. Doğulan zaman. 3. Hz. Muhammet ́in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. / 1. Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi. 2. Bu mesnevinin okunduğu dinî tören
miraç
Göğe çıkma / 1. Yükselme, çıkma. 2. Hz. Muhammet'in göğe yükselmesi.
esma
Adlar, isimler
vezin
ölçü, tartı
Mevlit Kandili
Hz. Muhammed'in doğum gecesi (Veladet Kandili)
emsal
Benzer, eş, denk
sergüzeşt
Macera
ibik
Horoz ve hindi gibi hayvanların tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı / Emzik / Bazı kemiklerde bulunan ve kasların tutunmasına yarayan, çizgi durumunda pürtüklü çıkıntı
künye
Bir kimsenin adı, soyadı, ülkesi, doğumu, mesleği vb. bilgilerini gösteren kayıt 2. Bu bilgilerden bazısının yazılı olduğu bilezik, kolye vb. metalden eşya / Soy sop ile ilgili kimlik bilgileri
intihal
Edebi eser hırsızlığı / Aşırma, araklama
imece
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi 2. Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesi
cereyan
Akım (elektrikte, suda), bir yöne doğru akma, akış, akıntı / Bir şeyin gelişme; olma durumu
temayül
eğilim, eğilme, meyletme / Bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma
nesir
Düzyazı
neşir
Yayma, dağıtma, saçma 2. Yayım
liberalizm
Serbestlik / Erkincilik
hırpani
Perişan, perişan kılıklı, derbeder
zaruret
Zorunluluk / Sıkıntı, yoksulluk, fakirlik
hububat
Tahıl
şirazeden çıkmak
akıl dengesini kaybetmek / kitabın sırt bölümünde bulunan dikişin bozulması sebebiyle sayfaların dağılması
havan
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plastikten yapılan kap / Havan topu (askeri)
debdebe
Görkem
perdahlamak
Kumaş veya deriyi cilalamak, parlatmak / Birini asılsız sözlerle kandırmaya çalışmak / Sövmek, küfretmek / Aprelemek
sanem
Put / Çok güzel kadın
zahire
Gerektiğinde kullanılmak için saklanan tahıl, aşlık
haliç
Karanın içine sokulmuş deniz parçası, körfez, koy / Gelgit olayının belirgin olduğu yerlerde, bu olaydan doğan akıntıların etki yaptığı kıyılarda akarsu ağızlarının huni biçiminde genişlemiş durumu
bakraç
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova / Bu kovanın alabildiği miktarda olan
işlik
Atölye / Gömlek
fasıla
Aralık, ara, kesinti
fasıla vermek
ara vermek
konkordato
Anlaşmalı iflas / Borçlarının tamamını ödeme imkânı kalmayan bir tüccarın, bir kısım borcunu ödeyerek borçlarının hepsinden kurtulmak üzere alacaklılarıyla yaptığı anlaşma.
havza
Bölge, mıntıka / Dağ veya tepelerle sınırlanmış, suları aynı denize, göle veya ırmağa akan bölge / Yer kabuğundaki kıvrımların çukur, alçak yeri, tekne
diyabet
Şeker hastalığı / Kanda glikozun artması sonucu idrarda şeker bulunması.
meşrep
Yaradılış, huy, karakter, mizaç / Davranış biçimi
malt
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
manifesto
Bildiri / Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi / Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
musikişinas
Müzikle uğraşan, müzik bilen
havai
Hava ile ilgili, havada bulunan / Açık mavi renk / Ciddi olmayan, ciddi işlerle uğraşmayan / Değersiz, boş
portmanto
Palto, şapka vb. şeyleri asmak için yapılmış, raflı, bazıları aynalı askılık
fasılalı
Aralı, aralıklı
teskin
yatıştırma, dindirmeye çalışma
anemi
Kansızlık
figür
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi 2. Bir dansı veya oyunu oluşturan ölçülü adımlarla beliren zincirleme hareketlerden her biri
güruh
küçümsenen topluluk, derinti, sürü
kaligrafi
Güzel yazı sanatı, hüsnühat
simultane
eş zamanlı olarak
manzume
Şiir / Dizge
kelepir
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan şey, okazyon
kadem
Ayak / Uğur
kademhane
Tuvalet
hacamat
Hafif yaralama / Vücudun herhangi bir yerini hafifçe çizip üzerine boynuz, bardak veya şişe oturtarak kan alma
akide
İnanç
bön
Budala, saf, avanak, ahmak
fıskiye
Suyu yukarıya doğru, türlü biçimlerde fışkırtan ağızlık, fışkırık
despot
Zorba, tiran, her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse / Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse. / Rum ortodokslarının dinsel başkanları
filika
Cankurtaran sandalı
likör
şekerli bir içki (Meyve veya bazı bitkiler ile alkol, esans karışımından yapılan şekerli içki) / mayi (sıvı)
rassal
rastlantısal, rastgele
taksîm
bölme, bölüştürme, bölüşme / Bölme
histeri
Duyu bozuklukları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir ruhsal bozukluk, isteri
imge
hayal, hülya, imaj / Zihinde tasarlanan şey / Genel görünüş, izlenim
teke
Erkek keçi
jartiyer
Çorapları dizin altında veya üstünde tutmaya yarayan lastikli bağ.
mütevelli
Bir vakfın yönetimi kendisine verilmiş olan kimse
halis muhlis
Katışıksız, eksiksiz
mağfiret
Affetme, bağışlama
teşmil
genişletme, kapsamına alma, yayma
silsile
dizi, birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu sıra / Bilinen en eski atalardan yaşayan torunlara kadar aile sırası
havyar
balık yumurtası (Genellikle mersin balığının salamura edilmiş yumurtası)
nefer
Kişi / Er (asker)
bahriye
Bir devletin deniz güçlerinin ve kuruluşlarının bütünü
talim
Alıştırma, öğretim / Uygulamalı olarak yapılan askerlik eğitimi
harami
Hırsız, haydut, eşkıya
iç deniz
Boğazlarla ana denize bağlı olan deniz, dâhilî deniz
kriptografi
Gizlilik; kimlik denetimi ve bütünlük gibi bilgi güvenliği kavramlarını sağlamak için çalışan matematiksel yöntemler bütünüdür
iştigal
Uğraşma, ilgilenme, meşgul olma
konken
Bir tür iskambil oyunu
fizibilite
Yapılabilirlik / Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme
diyalekt
Lehçe / Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu
iskele babası
İşe yaramaz, sorumsuz / Yanaşan gemileri bağlamak için rıhtıma konmuş dökme demir veya betondan silindir
peştamal
Hamamda örtünmek için kullanılan ince dokuma / İş yaparken bele bağlanan uzun, geniş dokuma / Başa ve omuzlara örtülen dokuma
dümen
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça 2. Yönetim, idare 3. Dalavere, hile
meram
İstek, amaç, gaye, maksat
galon
dört buçuk litrelik bir tür ölçü birimi (anglosaksonlar tarafından kullanılır) / Çoğunlukla akaryakıt vb. sıvı maddeleri taşımada kullanılan, silindir biçiminde, metalden büyük kap / Boya sanayisinde kullanılan beş litrelik ambalaj
motorin
Mazot
tez
Çabuk olan, süratli / Süratli bir biçimde
adale
Kas / Bağışıklık olaylarının ortaya çıkma şartlarını, gelişimini, alınabilecek önlemleri ve yapılabilecek tedaviyi inceleyen tıp dalı.
arbitraj
Kazanç / Tahviller, hisse senedi, yabancı para v.s. yi daha kârlı görülen başka kâğıtlarla değiştirme işi
polimerleşme
büyük moleküller biçiminde birleşme
müşterek
Ortak, birlikte, ortaklaşa
nevi
çeşit, cins, tür
akaret
Akar, kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk
sadrazam
Osmanlı Devleti'nde başbakan, veziriazam, sadır "Eski sadrazamlardan birinin kızı olan karısı, iyi bir kadındır." - R. N. Güntekin
fütur
Bezginlik, umutsuzluk, usanç
repertuvar
Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi 2. Bir oyuncunun ezberlediği ve oynadığı rollerin listesi 3. Birikim
Anka
Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Simurg, Zümrüdüanka
tedavül
mal veya paranın elden ele dolanması / dolanım, sirkülasyon
hayıflanmak
Acınmak, üzülmek, yerinmek, esef etmek
matrah
Bir verginin miktarını belirtmek için temel olarak alınan değer