Level 17 Level 19
Level 18

Endless V


111 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
piyes
Oyun (tiyatro)
safha
evre, faz
taraça
Teras
güvey
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad
hatim
Sona erdirme, bitirme
pastil
Genellikle boğaz enfeksiyonlarına karşı ağızda emilerek kullanılan ilaç
eksantrik
Ayrıksı, dış merkezli
hamletmek
Bir sebebe yüklemek, yormak
kile
kap, genellikle tahıl ölçmede kullanılan belirli hacimdeki kap, ölçek
iye
sahip, veli (iyesi olmak = bir şeyi elinde bulundurmak, yasaya uygun olarak dilediğince kullanabilmek, sahip olmak)
mahiyet
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas / İçyüz
yeis
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
menşe
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
konsonant
Ünsüz
borani
sebze yemeği (Pirinçli, yumurtalı, yoğurtlu ıspanaklı vb.)
latif
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
maiyet
Üst görevlinin yanında bulunan kimseler, alt kademedekiler
sarkastik
alaycı, ironik, iğneleyici olan
triko
Örülerek dokunan bir cins yün kumaş
neşriyat
Yayın
helak
Ölme, öldürme, yok etme, yok olma / Bitkin bir duruma gelme veya getirme
ahir
Son, sonraki,sonra, en sonra, sonunda
ur
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan veya bitki dokularında oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, bağa, tümör, neoplazma, Çingene ahtapotu, vejetasyon
iyice
İyiye yakın / Tamamen / Adamakıllı, çok / Gereği gibi, derinlemesine, ayrıntılarıyla
tasavvuf
Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım / İslam dininde varlık birliğini, kamutanrıcılığı temel düşünce olarak alan, felsefeye bağlı, gizemci bir özel inanış ve anlayış
eğlemek
Durdurmak / Oyalamak
eda
Davranış, tavır / Naz, işve / Anlatış biçimi, tarzı "Sonra birdenbire sözlerinin konferans edasını değiştirerek bana sordu." - Ö. Seyfettin
bucak
Kenar, köşe, yer
konveksiyon
Isı yayımı
örs
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
fiber
Sıkıştırılmış bitki tellerinden yapılmış mukavva veya tahta
genlik
Genişlik / Bolluk, refah
sürünceme
Bir işin sonuçlanıncaya kadar boş yere uğradığı gecikmelerin tümü
fezleke
Özet, hülasa / Bir kararın kısaca yazılması
köse
Bıyığı, sakalı çıkmayan (erkek)
dirhem
Bir tür gümüş para / Okkanın dört yüzde birine eşit olan, 3,207 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü (dirhemle söylemek (veya konuşmak) = çok az ve zorla konuşmak)
iştirak
Katılma, ortaklık, ortak olma, paydaşlık, pay alma
antre
Bir yapıda girip geçilen yer, giriş, methal / Başlangıç yemeği
içtima
Askerlerin silahlı ve donatılmış olarak toplanmaları / Kavuşum (gökbilimi) / Toplanma, toplantı
konsolide
Vadesi uzatılan (borç) / Pekiştirilmiş, sağlamlaştırılmış, güçlendirilmiş
tenzilat
İndirim (ticaret)
humma
Ateşli hastalık / Sıtma nöbeti "Onun hummalar içinde yatan güzel yüzünü görünce hüzün ve rikkatinden yanaklarına akan bir iki damla yaşı tutamadı." - A. H. Çelebi
kabine
Bakanlar Kurulu, hükûmet / Hekim muayenehanesi / Kabin / Hela
haddizatında
Aslında
nispet
Kıskandırmak veya üzmek için / Birini üzmek için veya inat olsun diye yapılan iş / Oran / Bağıntı, ilgi
faça
İskambil destesinin en altındaki kâğıt / Yüz, çehre, surat / Giysi (bkz: face [ingilizce])
mahlas
Takma ad
iğdiş
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevi yapamayacak duruma getirilmiş (hayvan ve özellikle at)
günsüz
erken doğan (bebek), prematüre
seciye
Yaradılış, huy, karakter
tifo
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan, ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, karahumma
ditmek
Elle çok küçük parçalara ayırmak
muayyen
Belirlenmiş, belirti, bilinen
teras
Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, ayazlık, taraça
mizan
Terazi, ölçü, ölçü aleti
laubali
Senli benli, teklifsiz / Saygısız, çekinmesi olmayan / Ciddiyetsiz
hutbe
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
nişane
iz, belirti, hedef, nişangah, hedef
muhtıra
Herhangi bir şeyi hatırlatmak, uyarmak amacıyla yazılan yazı, andıç / Günlük / Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, memorandum, nota
sahih
Gerçek, doğru, sağın, hakiki, sahi
nüsha
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri / Gazete, dergi vb.nde sayı
alamet
Belirti, işaret, iz, nişan / çok büyük nesne
teyakkuz
Uyanıklık
icap
Gerek, gereklik
fert
Birey
bittabi
elbette, doğal olarak, tabiatıyla, tabii
nahiye
Bucak, bölge
müstehzi
Alaycı / Alaycı bir biçimde
ıskarta
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar / Herhangi bir nedenle değerini yitirmiş mal
sofistike
Yapmacık / Yanıltıcı / Karmaşık
yasama
Yasa koyma, yasa yapma, teşri
aklı evvel
Akıllı geçinen
müstesna
Bir bütünün veya kuralın dışında olan / Benzerlerinden üstün olan, benzerleri az bulunan / Dışında, ayrı, hariç tutularak
lineer
Çizgilerle ilgili olan, çizgisel / Değişmesi bir doğru ile gösterilebilen
azlolunmak
Görevinden alınmak, görevinden çıkarılmak
azamet
Ululuk, büyüklük / Gurur / Görkem, gösteriş, heybet / Debdebe / Çalım, kurum, tekebbür
cadı kazanı
Dedikodunun, fesadın, kargaşanın çok olduğu yer
rölyef
Kabartma (yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmelere denir.)
römork
Başka bir taşıt tarafından çekilen motorsuz taşıt
ihtilal
devrim
federal
Federasyon durumunda birleşmiş olan
nihilizm
Var olan bütün varlıkları, değerleri ve gerçekleri reddeden öğreti
nur
Aydınlık, ışık, parıltı, ziya / İlahi bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık
muktedir
gücü yeten, erkli
zındık
Tanrı'ya ve ahirete inanmayan (kimse)
seyis
At bakıcısı
mabet
Tapınak
rasathane
Gözlemevi (astronomi)
garnizon
Askerî birliklerin bulunduğu yer / Bir şehri savunan veya yalnız orada bulunan askerî birlikler
imsak
Oruca başlama zamanı / Bir şeyden el çekerek nefsine hâkim olma / Cimrilik
tasfiye
1. Arıtma, ayıklama, temizleme 2. Özleştirme (örneğin Dilde tasfiye) / 3. Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması / 4. Türlü sebeplerle birçok kimsenin görevine son verme.
terminoloji
Terimler dizgesi / Terim bilimi
tırabzan
Merdiven korkuluğu
mersiye
Ağıt / Divan çağında bir ölü için yazılan acıklı anma koşuğu. bk. ağıt
yangı
iltihap, enflamasyon, Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması
jest
Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket
işmar
El, göz veya baş ile yapılan işaret. / Kaş, göz işareti. 2. Selâm.
kırtasiye
Kâğıtla yapılan işlemler / Yazı araç ve gereçlerinin bütünü (Defter, kâğıt, kalem, mürekkep vb).
levazım
Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler / Gerekli araç ve gereçleri sağlayan büro
kalender
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü kimse, ehlidil, rint / Özensiz giyinmiş, kılıksız kimse / kâğıt üretmek için kullanılan bir makine
bordro
bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
gıllıgışlı
Gizli amaçlı
dimağ
Beyin. 2. Bilinç, zihin 3. Nezle, grip, bronşit
halvet
Bir kadınla erkeğin bir odada, kapalı bir yerde yalnız kalmaları / Issız yerde yalnız kalma / Issız ve kapalı yer / Hamamlarda terlemek için yapılmış sıcak yer
inisiyatif
Öncecilik, üstünlük. 2. Karar verme yetkisi. 3. Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği.
izafi
Göreceli, rölatif
rölatif
Göreceli, izafi
tahakküm
Baskı, zorbalık, hükmetme
proletarya
Emekçi sınıfı, işçi sınıfı
nüktedan
espritüel, nükteli
naçizane
Haddi olmayarak / Çok küçük, önemsiz bir şey olarak