Level 15 Level 17
Level 16

Endless III


111 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
payidar
Kalıcı, sonsuza kadar yaşayacak olan
memba
Kaynak, pınar
teba
Bir devletin hükmü altında bulunan insanlar, uyruk / Tabî olma, uyma
irfan
Bilme, anlama, sezme / Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş / Kültür
diyalektik
Diyalektik kavramı, başlangıçta tartışma sanatı ya da çelişkili yollardan muhataplarını ikna etme sanatı anlamına gelmektedir. Karşıtlıkları kullanarak gerçekleştirilen akıl yürütme biçimidir, diyalektik ve Sokratik yöntem, tartışma ve düşünme sanatı olarak diyalektiğin Antik Çağ'daki en yetkin halidir
cariye
Kadın köle, genç kadın, halayık / yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilerek alınıp satılan ve her konuda efendilerinin isteklerine uymak zorunda olan genç kadın, kadın köle.
müşahede
gözlem, görme
nüve
Bir şeyin özü
sökün etmek
Birbiri ardından gelmek, görünmek
tapan
Tarlaya atılan tohumu örtmek için gezdirilen, ağaçtan geniş araç, sürgü
dağarcık
meşin torba, bellek
meşin
İşlenmiş koyun derisi / Bu deriden yapılan
öykünmek
birine veya bir şeye benzemeye çalışmak, taklit etmek
sazlık
Sazları çok olan yer, Küçük pınar, kaynak.
mil
uzun metal çubuk / Karada 1609 metre, denizde 1852 metre olarak kabul edilen bir uzaklık ölçü birimi
mukabele
karşılık, karşılık verme, karşılama, karşılaştırma karşı gelme, başkaldırma / Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken Kur'an okumasını bilenlerin gözleriyle Kur'an'ı takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi
fetva
İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinî hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilebilen belge
izzetinefis
Öz saygı / Kişinin kendine verdiği değer
otantik
Eskiden beri mevcut olan özelliklerini taşıyan / gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, mevsuk
bürokrasi
genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan sistem ve kurallar grubu / Devlet kurumlarında kırtasiye işlerini öne sürerek işlemleri zorlaştırma, kırtasiyecilik
zemheri
kara kış
semiz
Şişman
devran
Dünya, kader, talih, zaman, çağ
ilenmek
Birinin kötü bir duruma düşmesi dileğini gönlünden geçirmek veya açıkça söylemek, beddua etmek
tahkikat
Soruşturma, sorgu, sorgulama / Bir şeyin hakikatini arama, doğru ve gerçek olup olmadığını meydana çıkarma
liberal
Hürriyet ve serbestlikle ilgili / Serbest ekonomiden yana olan (kimse, parti vb.), liberalist / Hoşgörülü
konjonktür
Şimdiki durum, geçerli durum / Her türlü durumun ve şartın ortaya çıkardığı sonuç
tatbik
Uygulama
zebani
Cehennem bekçisi, zebella
tamah
Açgözlülük
küsur / küsür
Artan bölüm, geriye kalan bölüm, kesir / Tam sayıdan sonra gelen kesirli sayı
gelgit
Metcezir / Ay ve Güneş'in yer yuvarlağı üzerindeki çekim güçleri sebebiyle deniz yüzeyinde; özellikle ana denizlerde su düzeyinin alçalması; kabarması olayı
yalçın
dik, sarp / düz, kaygan
kupür (küpür olarak da kullanılır)
Kesik / Giyside kesim
kefaret
Bir günahı Tanrı'ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç / Diyet
müşavir
Danışman
nodül
Düğümcük
akit
Sözleşme, bağıt, nikah
ulema
Bilginler / Sarıklı din bilginleri
tasnif
Bölümleme, sınıflama
bağ bozumu
Bağda ürünün toplanması / Bu işin yapıldığı mevsim, sonbahar
nevazil
Nezle
eşantiyon
Özelliklerini göstermek amacıyla parasız verilen veya gönderilen mal
çetele
Çizilerek veya oyularak açılan kertik, esnafın, uzunlamasına ikiye bölüp üzerine kertikler çenterek hesap tuttukları ağaç dalı
avaz
Yüksek ses, nara, melodi, makam, beste, durum, hal
broş
Kadınların takındıkları süs iğnesi
tendon
Kasları kemiklere bağlayan yoğun, düzenli bağ dokusu, Kiriş (anatomide)
ihsan
iyilik etme, iyi davranma, lütuf / Bağışlama, bağışta bulunma / Bağışlanan şey, kayra, inayet, atıfet
demagoji
Laf cambazlığı
ziftlenmek
Bir işten kendine yolsuz kazanç sağlamak
arketip
örnek, Bir tür ya da türler grubunun varsayılan atasal tipi. Arkitip.
step
Bozkır, Hatalı yürüme (spor)
nara
Haykırma, bağırma, Sarhoş veya külhanbeyi bağırması
vira
Aralıksız / Maçuna ve başka makinelerin çevrilmesi için verilen komut
hafiye
Dedektif, polis
devalüasyon
Paranın değerinin düşürülmesi veya düşmesi
peksimet
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
aristokrasi
Yönetim gücünün soylular sınıfının elinde bulunduğu yönetim şekli, soylu erki / Soylular sınıfı
ipil ipil
Parlak bir ışıkla yanarak, bir sönüp bir parlayarak
rögar
Kanalizasyona inmek ve tıkanıklığı gidermek üzere yapılmış özel baca.
egzotik
Yabancıl
töhmet
Birine yüklenen, işlenildiği sanılan fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama / Sitem
hezeyan
Saçmalama / Sayıklama / Sabuklanma (ruh biliminde)
mübaşir
Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran kişi
hektar
10.000 m2 'lik alan ölçüsü
dönüm
1000 m2 'lik bir alan ölçüsü / 3. Tekrarlanan belli bir olayın tamamlanması ve yenisinin başlaması
tetkik
İnceleme / Araştırma
örselemek
Yıpratmak, eskitmek, hırpalamak, zedelemek / Gücünü azaltmak, canlılığını gidermek, sarsmak
istimlak
Kamulaştırma, devletleştirme
hafriyat
kazı, toprağı kazma
tün
Gece
ağartmak
beyazlatmak / Kuyumculukta gümüşü temizlemek
kıraç
Verimsiz veya susuz toprak
yosma
Şen, güzel, fettan (genç kadın) / 1. Güzel, çok güzel. 2. Oynak, albenili, Korkusuz, çekincesiz
ketum
Ağzı sıkı
methiye
Övgü / Bir kimseyi veya bir şeyi övmek için yazılmış şiir
evolüsyon
evrim / gelişme
beka
Kalıcılık, ölmezlik, sonsuzluk
telkin
Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama / Bilinç dışı bir sürecin aracılığıyla, kişinin ruhsal veya fizyolojik alanıyla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilmesi
gırla
Alabildiğine, çokça
açınsamak
Bir yerin özelliklerini ortaya çıkarmak için araştırma ve inceleme yapmak, istikşaf etmek
yonga
yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
valf
Vana / kapakçık
bonservis
Bonservis, bir takımla sözleşmesi süren bir oyuncunun başka bir takımla transfer görüşmesi yapabilmek için ödenmesi gereken ücrettir. / Çalıştığı yerden ayrılırken görevini iyi yaptığını belirtmek amacıyla birine verilen belge
soyka
Ölünün üzerinden çıkan giysi / Tüyleri alacalı, bir tür küçük karga
sundurma
Yağmurdan, güneşten korunmak için yapılan ve arkası bir duvara verilen çatı / Üstü kapalı balkon, evlerin önündeki taşlık "Odalarımıza gitmek üzere sundurmadan sofaya geçmeye hazırlandığımız sırada bir haberle karşılaştık." - R. N. Güntekin
hiciv
Yergi (edebiyatta)
rey
Oy / Düşünce, görüş, fikir
kurşuni
Koyu kül rengi, kurşun rengi
fışkı
Atgillerin dışkısı
emtia
(Ticari) Mal
methüsena
Övme, ululama
parite
İki ülke parasının karşılıklı değeri
paratoner
Yıldırımsavar
kavşak
Yol, ırmak vb. uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer / 2. Bir ırmağın denize veya başka bir ırmağa döküldüğü, kavuştuğu yer, munsap
erk
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar / Sözü geçerlik, istediğini yaptırabilme gücü, nüfuz / Bir bireyin, bir toplumun, başka birey, küme veya toplumları egemenliği
içrek
Gizli / Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, dışrak karşıtı.
addetmek
varsaymak
siftinmek
Oyalanmak, vakit geçirmek / Bir yere sürtünerek kaşınmak
eğreti
geçici, muvakkat / İyi yerleşmemiş, yerini bulmamış olan
nacak
Sapı kısa, küçük odun baltası
feyiz
Verimlilik, gürlük, ongunluk, bereket
habitat
Yerleşme, oturma / Bir canlı türünü ya da canlı birliklerini barındıran ve kendine özgü özellikler gösteren yaşama ortamı
pervaz
Kapı, pencere vb. yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
hoppa
Yaşına uymayan davranışlarda bulunan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
Avrasya
Avrupa ile Asya'yı kapsayan coğrafi bölgeye verilen isim.
hippi
Toplumsal düzene, tüketime ve şiddete karşı çıkan, derbederce yaşayan, örgütlenmemiş gençler topluluğu
foseptik
Lağım çukuru
feriştah
En iyi, en üstün
bayındır
bakımlı, imar edilmiş, abat, mamur
müstakbel
İleri bir tarihte beklenen, gelecek