Level 9 Level 11
Level 10

New level


101 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ich möchte einen Altenpflegekurs machen weil ich alten Menschen helfen möchte
من می خوام یک کورس پرستاری سالمندان بروم . انجام بدهم. چون من کمک به سالمندان و دوست دارم
Herr Yin möchte ein eignes Geschäft aufmachen
آقای یین می خواهد که مغازه ی خود را باز کند
Herr Thabit möchte einen Computerkurs machen damit er bessere chancen auf den Arbeitsmarkt hat
آقای تابیت یک دوره ی کامپیوتر انجام می دهد تا شانس بیشتری در بازارِ کار داشته باشد
bitte tu es nicht
خواهش می کنم این کار و نکن
Ich bin kein verräter
من خائن نیستم
Wir geben nicht auf
ما تسلیم نمی شیم
war der Tag hart ?
روز سختی بود ؟
Ich gehe mich waschen
من می رم خودم و بشورم
rette mein Vater
پدرم و نجات بده
ich gehe zum Fenster
من می رم به سمتِ پنجره
Ich bin auf der Party
من در مهمانی هستم
ich lebe bei meinen Eltern
من با پدر و مادرم زندگی می کنم
Ich lerne seit zwei Jahren Deutsch
من دوسالِ که دارم آلمانی می خونم
gegenüber dem Banhof ist ein großes Einkaufszentrum
مقابلِ ایستگاهِ راه آهن یک مرکز خریدِ بزرگ است
Ich bin auf der Toilette
من در توالت هستم
Ich ruf dich Morgen an
من فردا بهت زنگ می زنم
Ich bedanke mich bei meiner Mutter
من از مادرم سپاسگزاری می کنم
Ich bedanke mich bei meinem Vater
من از پدرم سپاسگذاری می کنم
Ich stehe an dem Fenster
من کنارِ پنجره ایستاده ام
Ich biege rechts ab
من به سمت راست پیچیدم
Wann fliegt das Flugzeug ab ?
هواپیما کی پرواز می کند ؟
dann bin ich rechts abgebogen
بعد من به سمتِ راست پیچیدم
Wann ist das Flugzeug abgeflogen ?
هواپیما کی حرکت کرد ؟
Ist der Zug abgefahren ?
آیا قطار حرکت کرده است ؟
Du musst mir helfen
تو باید به من کمک کنی
du bist ein Drecksack
تو یه حرومزاده ای
Pass auf, was du sagst
مواظبِ حرف زدنت باش
bist du ein guter Mensch ?
آیا تو آدمِ خوبی هستی ؟
auf diese Frage weiß ich keine Antwort
برای این سئوال هیچ جوابی ندارم
Ich will mit dir zusammen sein
من می خوام که با تو باشم
Heute teste ich dich
امروز من تو رو آزمایش می کنم
hab Mitleid mit dir selbst
دلت برای خودت بسوزه
Wieso lässt mich nicht raus ?
برای چی نمی زاری از اینجا برم ؟
Ich habe dir Hundert mal gesagt
صد بار بهت گفتم
nach einem langen Tag
بعد از یک روزِ طولانی
Ich fühle mich traurig
احساسِ اندوه دارم
Du solltest erst denken, bevor du den Mund aufmachs
تو باید قبل از این که دهنت و باز کنی، فکر کنی
meine eigentliche Frage war ...
سئوالِ اصلی من این بود که
Wie ein Bühnenmagier
مثلِ یک شعبده باز
Hast du lust was cooles ?
می خوای یه چیزِ باحال ببینی ؟
du musst Leo sein
تو باید لئو باشی
hört genau zu
قشنگ گوش بدید
wir schaffen das
ما از پسش بر می آئیم
schatzi, geh wieder ins Bett
عزیزم، برگرد به رختخواب
Ich liebte ihn wie einen Bruder
مثل برادر دوستش داشتم
sehr freundlich von euch
خیلی لطف دارید
Denk nicht mal daran
حتی فکرشم نکن
das ist alles deine Schuld
اینا همه ش تقصیره توئه
letztes Jahr starb mein Vater
پارسال پدرم فوت کرد
Ich bin´s! dein Kumpel
منم! رفیقِ جون جونیت
vergebt mir
من و ببخش
vergibst du ihm ?
اون و می بخشی ؟
er hat mich verraten
اون بهم نارو زد
bist du bereit
آماده ای ؟
dein Sohn ist sauer auf dich
پسرت از دستت دلخوره
Ich habe ihn belogen
من بهش دروغ گفتم
Ich habe endlich meinen Sohn gefunden nach all den Jahren
بالاخره بعد از این همه سال پسرم و پیدا کردم
Du musst Dich entscheiden ob du bleibst oder gehst
ت. باید تصمیم بگیری که می مونی یا می ری
du bist mein wahrer Nachfolger
تو جانشینِ راستینِ من هستی
Ich habe es nicht probiert
تا حالا امتحان نکردم
Könnten Sie bitte lauter sprechen?
می شه لطفا بلند تر صحبت کنید ؟
Diese Seite bitte ausklappen
لطفا این صفحه را باز کنید
Könnten Sie das bitte wiederholen?
می شه لطفا این و تکرار کنید ؟
Bitte nicht berühren
خواهش می کنم دست نزنید . در موزه ها مثلا می نویسن
Bitte nehmen Sie Platz!
خواهش می کنم بفرمائید بنشینید
wen wolltest du anrufen ?
به کی می خواستی زنگ بزنی ؟
kannst du den Film nicht ?
این فیلم و ندیدی ؟ نمی شناسی ؟
Wieso bist du um diese Zeit noch wach?
چرا تا این موقع شب هنوز بیداری ؟
Notstorm akriviert
برق اضطراری فعال شد
was ist der Plan ?
برنامه چیه ؟
es ist deine Entscheidung
تصمیم با خودته
Meine Eltern waren beide Lehrer an einer Schule
پدر و مادرم هر دو معلم یک دبیرستان بودند
denkst du an mich wenn wir nicht zusammen sind ?
وقتی پیش هم نیستیم بهم فکر می کنی ؟
geht ohne mich weiter
بدونِ من برین
du bist ein echter Freund
تو یک دوستِ واقعی هستی
Ich kriege dich
من باهات مبارزه می کنم
Sie sind meine besten Freunden
اینها بهترین دوستانِ من هستند
Ich bekam eine Botschaft
من یک پیغام به دستم رسید
Das ist die Halle der Helden
اینجا تالارِ قهرمانان است
die Rüstung
زره
Ich habe dir so viel zu zeigen
کلی چیز باید نشونت بدم
Wir leben in den Bergen
ما در کوه ها زندگی می کنیم
Der Drachenkrieger
جنگجوی اژدها
hör nicht auf ihn
بهش گوش نده
Klappe, dicker
ببند فک و چاقالو
hört ihr das auch ?
شما هم این و می شنوین ؟
das war knapp
نزدیک بود
Seines Namens ist schön
اسمش قشنگه
Er ist unseres Kundens
او مشتری ماست
Welche Bundesländer haben eine Grenze zu Frankreich?
چه ایالتهایی با فرانسه هم مرز هستند ؟
Welche Bundesländer haben keine Grenzen zum Ausland?
کدام ایالت ها با خارج هم مرز نیستند ؟
Der Tisch bestelt aus Holz
میز از چوب ساخته شده است
welche Bundesländer haben keine Grenzen zum Ausland ?
چه ایالتهایی با خارج هم مرز نیستند ؟
Wunde nähen
زخم بخیه زدن
das ist die Telefonnummer von meiner Mutter
این شماره تلفن مادر من است
das ist die Telefonnummer von ihrem Chef
این شماره تلفن رئیسش است
das ist die Telefonnummer von der Reinigung
این شماره تلفن خشکشویی است
das ist die Telefonnummer von dem Rathaus
این شماره تلفن شهرداری است
das ist die Telefonnummer der Bibliothek
این تلفن کتابخانه است
Das ist die Telefonnummer unseres Arztes
این شماره تلفنِ دکترِ ماست
Das ist die Telefonnummer eurer Nachbarn
این شماره تلفن همسایه های شماهاست