Level 26 Level 28
Level 27

1301 - 1350


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vluchten
pro-fugiō, fugere, fūgī, -
diep
profundus, a, um
voortgaan
prō-gredior, gredī, gressus sum
afhouden van, verhinderen
pro-hibeō, hibēre, hibuī, hibitum
(naar voren) werpen
prō-iciō, icere, iēcī, iectum
net zo, daarom
proinde (adv.)
nageslacht
prōlēs, is f
beloven
prō-mittō, mittere, mīsī, missum
openbaar, beschikbaar, snel geneigd tot
prōmptus, a, um
voorover, geneigd tot
prōnus, a, um
dichtbij, bijna
prope (adv.)
dichtbij
prope (+acc)
zich haasten
properō, properāre
haastig
propere (adv.)
nabij
propinquus, a, um
dichterbij
propior, ius (comp. v prope)
openbaar maken, voor ogen stellen
prō-pōnō, pōnere, posuī, positum
voornemen
prōpositum, ī n
eigen
proprius, a, um
wegens
propter (+acc)
daarom
propter-eā (adv.)
helemaal
prōrsus (adv.)
voorspoedig, gunstig
prosperus, a, um
in de verte zien, voorzien
prō-spiciō, spicere, spexī, spectum
direct
prō-tinus (adv.)
voorzien, zorgen voor
prō-videō, vidēre, vīdī, vīsum
ambsterrein, provincie
prōvincia, ae f
op de hoogte, verstandig
prūdēns, gen. entis
volwassen
pūbēs, gen. eris
van het volk, openbaar
pūblicus, a, um
kuis, ingetogen
pudīcus, a, um
schaamte, eergevoel
pudor, ōris m
meisje
puella, ae f
jongen
puer, erī m
kinderjaren
pueritia, ae f
gevecht
pūgna, ae f
vechten
pūgnō, pūgnāre
mooi
pulcher, chra, chrum
stof
pulvis, eris m
purperen
purpureus, a, um
zuiver
pūrus, a, um
menen
putō, putāre
waar, waarlangs
quā (adv.)
zoeken, vragen
quaerō, quaerere, quaesīvī/quaesiī, quaesītum
zo vraag ik
quaeso (verb. defect.)
onderzoek, rechtbank
quaestiō, ōnis f
quaestor
quaestor, ōris m
hoedanig?, zodanig als
quālis, e
hoe, hoezeer, zoals, dan
quam (adv./relat.)
hoewel
quamquam (cj.)