Level 19 Level 21
Level 20

951 - 1000


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
melding maken van
memorō, memorāre
geheugen, herinnering
memoria, ae f
geest, verstand, gedachte
mēns, mentis f
tafel
mēnsa, ae f
maand
mēnsis, is m
handelaar
mercātor, ōris m
loon, betaling
mercēs, ēdis f
(ver)dienen
mereō, merēre, meruī, meritum
zich verdienstelijk maken
mereor, merērī, meritus sum
terecht
meritō (adv.)
keerpunt, eindpunt
mēta, ae f
bang zijn, vrezen
metuō, metuere, metuī, -
angst
metus, ūs m
mijn, van mij
meus, a, um
soldaat
mīlitāris, is m
krijgs-, soldaten-
mīlitāris, e
krijgsdienst
mīlitia, ae f
duizend
mīlle
(be)dreiging
minae, ārum f
dreigend
mināx, gen. ācis
verminderen
minuō, minuere, minuī, minūtum
zich verwonderen, bewonderen
mīror, mīrārī
vermengen, in beroering brengen
misceō, miscēre, miscuī, mixtum
ongelukkig
miser, era, erum
beklagen
miseror, miserārī
ellende
miseria, ae f
medelijden
misericordia, ae f
zenden, laten gaan
mittō, mittere, mīsī, missum
beweeglijk
mōbilis, e
gematigdheid, zelfbeheersing
modestia, ae f
slechts, zoëven
modo (adv.)
nu eens ... dan weer
modo ... modo
mits
modo (cj.)
maat, manier
modus, ī m
(stads)muren
moenia, ium n
last, moeite, massa
mōlēs, is f
ondernemen
mōlior, mōlīrī
zacht, buigzaam
mollis, e
herinneren aan, waarschuwen
moneō, monēre, monuī, monitum
berg
mōns, montis m
wonderlijk verschijnsel
mōnstrum, ī n
monument, gedenkteken
monumentum, ī n
vertraging, uitstel
mora, ae f
vertragen, ophouden, talmen, treuzelen
moror, morārī
ziekte
morbus, ī m
sterven
morior, morī, mortuus sum
dood
mors, mortis f
sterfelijk, sterveling
mortālis, e
zede, gewoonte
mōs, mōris m
beweging
mōtus, ūs m