Level 10 Level 12
Level 11

501 - 550


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
maaltijd, feest
epulae arum f
ruiter, ridder
eques, it is m/f
stellig, natuurlijk
equidem (adv.)
ruiterij
equitātus, ūs m
paard
equus, i m
dus, dan
ergō (cj.)
wegrukken, ontroven
ē-ripiō, ēripere, ēripuī, ēreptum
dwalen, zich vergissen
errō, errāre
zwerftocht, dwaling, misvatting
error, ōris m
(laten) uitbreken
ē-rumpō, ērumpere, ērūpī, ēruptum
bestaan, zijn
sum, esse, fuī, futūrus
en, ook, zelfs
et
niet alleen ... maar ook, zowel ... als
et ... et
ook, zelfs, nog
etiam (adv.)
hoewel
et-sī (cj.) (meestal +ind)
(zuid)oostenwind
Eurus, i m
te voorschijn komen, ontsnappen
ē-vādō, ēvādere, ēvāsī, ēvāsum
gebeuren
ē-veniō, ēvenīre, ēvēnī, ēventum
opjagen, geen rust laten
ex-agitō, agitāre
uitgaan, weggaan, overschrijden
ex-cēdō, cēdere, cessī, cessum
uitnemen, uitzonderen, opnemen, opvangen
ex-cipiō, cipere, cēpī, ceptum
in beweging brengen, opjagen
ex-citō, citāre
afstoten, afschudden
ex-cutiō, cutere, cussī, cussum
voorbeeld, precedent
exemplum, i n
intensief bezig houden, afmatten
ex-erceō, ercēre, ercuī, ercitum
leger
exercitus, us m
uitdrijven, eisen, volbrengen
ex-igō, igere, ēgī, āctum
klein, gering
exiguous, a, um
ontnemen
ex-imō, imere, ēmī, emptum
oordelen, menen
ex-īstimō, īstimāre
ondergang, verderf
exitium, i n
uitgang, afloop, einde
exitus, us m
losmaken, bevrijden
ex-pediō, pedīre
het is dienstig, het is bruikbaar
expedit
onbelemmerd, slagvaardig, lichtgewapend
expedītus, a, um
uitdrijven, verdrijven
ex-pellō, pellere, pulī, pulsum
beproeven, proberen, ervaren
ex-perior, perīrī, pertus sum
geen deel hebbend, zonder
expers (gen. pertis) (+gen)
vullen, voltooien
ex-pleō, plēre, plēvī, plētum
onderzoeken
ex-plōrō, plōrāre
eruit zetten, uiteenzetten
ex-pōnō, pōnere, posuī, positum
uitdrukken, afpersen
exprimo, exprimere
opsporen, onderzoeken
ex-quīrō, quīrere, quīsīvī, quīsītum
volgen, nastreven, ten uitvoer brengen
ex-sequor, sequī, secūtus sum
te voorschijn komen
exsisto, exsistere
afwachten, verwachten
expecto, exspectare
uitblussen, vernietigen
ex-stinguō, stinguere, stīnxī, stīnctum
terstond
ex-templō (adv.)
uitwendig, uitheems
externus, a, um
schrik aanjagen
ex-terreō, terrēre, terruī, territum