Level 9 Level 11
Level 10

451 - 500


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lange tijd
diū (adv.)
tegengesteld, uiteenlopend
dī-versus , a, um
rijk
dīves, gen. dīvitis
scheiden verdelen
dī-vidō, videre, vīsī, vīsum
goddelijk
dīvīnus, a, um
rijkdom
dīvitiae, ārum
goddelijk
dīvus, a, um
onderwijzen, uiteenzetten
doceō, docēre, docuī, doctum
geleerd, kundig
doctus, a, um
pijn hebben, (be)treuren
doleō, dolēre, doluī, dolitūrus
pijn, verdriet, wrok
dolor, ōris m
list, bedrog
dolus, ī m
temmen, bedwingen
domō, domāre, domuī, domitum
van het huis, binnenlands
domesticus, a, um
meester zijn
dominor, dominārī
heerschappij, tirannie
dominātiō, ōnis f
heer des huizes, heerser
dominus, i m
huis, woonplaats
domus, ūs f
geven
dōnō, dōnāre
zolang als, totdat
dōnec, dōneque, (dōnicum, dōnique) (cj.)
geschenk
dōnum, ī n
aarzelen, (be)twijfelen
dubitō, dubitāre
aarzelend, onzeker
dubius, a, um
tweehonderd
du-centī, ae, a
leiden, doorbrengen, beschouwen als
dūcō, dūcere, dūxī, ductum
zoet, lieflijk
dulcis, e
terwijl, zolang als, todat
dum (cj.) (+ind)
mits, als maar
dum (cj.) (+coni.)
twee
duo, ae, o
hard maken, uithouden
dūrō, dūrāre
voortduren
dūrō, dūrāre (intrans.)
hard, onbeschaafd
dūrus, a, um
leider
dux, ducis m
uit, sinds, ten gevolge van, op grond van
ex, ē (+abl)
kijk!
ecce
voortbrengen, bekend maken
ē-dō, ēdere, ēdidī, ēditum
eten
edō, edere, ēdī, ēsum
verordening, edict
ēdictum, ī n
naar buiten dragen, uitspreken, verheffen
ef-ferō, efferre, extulī, ēlātum
tot stand brengen, bewerken
ef-ficiō, ficere, fēcī, fectum
wegvluchten, ontsnappen aan
ef-fugiō, fugere, fūgī, fugitūrus
uitgieten, uitstorten
ef-fundō, fundere, fūdī, fūsum
missen, behoefte hebben aan
egeō, egēre, eguī, -
ik
ego/egō
weggaan
ē-gredior, ēgredī, ēgressus sum
kopen
emō, emere, ēmī, emptum
immers, want
enim (cj.)
zwaard
ēnsis, is m
daarheen, hierom, des te
eō (adv.)
brief
epistula, ae f