Level 6 Level 8
Level 7

405 - 428 (other vs another + fráze)


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
another
„další, jiný“ ve významu „navíc, ještě jeden“, mluvíme o jedné věci, jedné osobě.
Give me another example please.
Dej mi prosím další / jiný příklad.
They’re expecting another baby.
Čekají další dítě.
Can I have another glass of wine?
Můžete mi přinést další sklenku vína?
other
"další, jiný kromě tohoto", mluvíme o více věcech či lidech
Other teachers aren’t as good as her.
Jiní učitelé nejsou tak dobří jako ona.
You should buy some other things to eat. No more junk food!
Měl by sis koupit i jiné věci k jídlu. Už žádné nezdravé jídlo!
I can’t, I’m sorry. I have other plans.
Nemůžu, omlouvám se. Mám jiné plány.
the other
ten druhý, ti ostatní, ti druzí
Let’s go to the other side of the street.
Pojďme na druhou stranu ulice.
Will you show us the other photos?
Ukážeš nám ty ostatní fotky?
the others
ostatní (lidé), ti druzí (lidé), jiní (lidé)
Don’t wake the others. Let them sleep.
Nebuď ostatní, nech je spát.
the other way around
opačně, obráceně
the other day
onehdy, nedávno, před nedávnem
every other day
každý druhý den
every other week
každý druhý týden
on the other hand
na druhou stranu, na druhé straně (při porovnávání dvou různých argumentů)
no other than …
nic jiného než / žádný jiný než…
We had no other choice than to cancel the meeting.
Neměli jsme jinou možnost, než tu schůzku zrušit.
each other / one another
jeden druhého, jeden druhému, navzájem, se
They hate each other.
Oni se nesnáší.
We looked at one another.
Podívali jsme se na sebe.
in other words
jinak řečeno, jinými slovy
another time / some other time
někdy jindy, příště
Can I see you at some other time?
Můžu tě vidět někdy jindy?