Level 2 Level 4
Level 3

201 - 280


80 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
How do you learn English?
Jak se učíš angličtinu?
What do you do?
Co děláš (za práci)? Jaká je tvá profese?
How do you do?
Jak se máš?
How was the concert?
Jaký byl ten koncert?
How was the party?
Jaká byla ta party?
What is your new boss like?
Jaký je tvůj nový šéf?
What is it like to live abroad?
Jaké to je žít v zahraničí?
What does your new car look like?
Jak vypadá tvé nové auto?
What do their children look like?
Jak vypadají jejich děti?
What is the novel about?
O čem je ten román?
What is this thing for?
K čemu je tahle věc?
What a great lesson!
To je ale skvělá lekce! (zvolání s what)
How great the lesson is!
To je ale skvělá lekce! (zvolání s how)
What an interesting book!
To je ale zajímavá kniha! (zvolání s what)
How interesting the book is!
To je ale zajímavá kniha! (zvolání s how)
overconfident
příliš sebejistý, přehnaně sebejistý
overcrowded
přeplněný, přecpaný lidmi
overconsumption
nadměrná spotřeba, přílišná konzumace
overpopulation
přelidnění
overdo
přehnat, přepísknout
overpay
přeplatit, zaplatit víc než bylo třeba
overeat
přejíst se, přejídat se
overcharge
naúčtovat si víc než je třeba, nabít něco příliš mnoho
overreact
přehnaně reagovat
overreaction
přehnaná reakce
overstate
přehnánět, zveličovat, nadsazovat
overstatement
zveličené, přehnané prohlášení
overhear
zaslechnout (omylem, nechtěně)
overload
naložit příliš, přetížit, zahltit
oversleep
zaspat
overcook
příliš dlouho vařit, převařit, rozvařit
a far cry from
na hony vzdálený, úplně jiný, úplně odlišný
Living in Prague is a far cry from living in a village.
Žít v Praze je na hony vzdálené od života na vesnici.
I would like to speak English like a native speaker but I’m still a far cry from that.
Chtěl bych mluvit anglicky jako rodilý mluvčí, ale pořád jsem tomu ještě na hony vzdálený.
His beautiful house is a far cry from my small flat.
Jeho krásný dům je na hony vzdálený od mého malého bytu.
small
malý (velikostí)
He's small for his age.
On je na svůj věk malý.
My flat is too small to invite eight guests.
Můj byt je příliš malý na to, abych pozval osm hostů.
little
malý (věkem)
When I was little, I lived in Prague.
Když jsem byl malý, bydlel jsem v Praze.
You're too little to understand.
Jsi moc malý na to, abys tomu rozuměl.
little cat
kočička
little finger
malíček
little hand
ručička (na hodinách)
We're proud of our little brother.
Jsme hrdí na našeho bráchu / brášku.
She's a small girl.
Ona je malá holka. (velikostí, není velká)
She's a little girl.
Ona je malá holka / holčička. (věkem, je to dítě)
run out of
už něco nemít, spotřebovat, vypotřebovat, dojít, docházet (frázové sloveso)
We've just run out of petrol.
Právě nám došel benzín.
You're running out of time!
Dochází ti čas!
Our boss often runs out of patience.
Našemu šéfovi často dochází trpělivost.
control
ovládat, řídit, ovládání
remote control
dálkové ovládání
He can't control his curiosity.
On nedokáže ovládat svou zvědavost.
The government shouldn't control the media.
Vláda by neměla ovládat / řídit média.
self-control
sebeovládání
have something under control
mít něco pod kontrolou
lose control of something
ztratit nad něčím kontrolu
be out of control
vymknout se kontrole
check
kontrolovat
A doctor usually checks your reflexes.
Doktor ti obvykle zkontroluje reflexy.
I'll check my diary.
Zkontroluju svůj diář. Mrknu se do diáře.
spell check
kontrola pravopisu (na mobilu, v textových editorech...)
check on
dohlédnout na někoho, zkontrolovat, jestli je někdo v pořádku
We need to check on our grandma.
Potřebujeme dohlédnout na naši babičku. Potřebujeme zkontrolovat naši babičku.
fast
rychlý, rychle (mluvíme o rychlosti, jakou rychlostí? jak rychle?)
He loves fast cars.
On miluje rychlá auta.
Native speakers speak so fast!
Rodilí mluvčí mluví tak rychle!
You're a fast runner.
Jsi rychlý běžec.
You run fast.
Běháš rychle.
quick
rychlý (v co nejkratším čase, za jak krátkou dobu?)
I had a quick shower in the morning.
Ráno jsem si dal rychlou sprchu.
We'll take a quick break now.
Teď si vezmeme rychlou přestávku.
quickly
rychle (v co nekratším čase)
I'll just call my friend quickly.
Jen rychle zavolám svému kamarádovi.
He ate his lunch quickly.
On rychle snědl svůj oběd.
ring a bell
něco je povědomé, něco mi to říká, něco mi to připomíná
His name doesn't ring a bell.
Jeho jméno mi nic neříká. Jeho jméno nezní povědomě.
Their description rang a bell.
Jejich popis mi něco říkal / zněl povědomě / napověděl.
Does it ring a bell?
Říká ti to něco? Připomíná ti to něco? Zní to povědomě?