Level 1 Level 3
Level 2

101 - 200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
at all costs
za každou cenu, stůj co stůj, ať se děje co se děje
We have to finish this at all costs.
Musíme to dokončit za každou cenu.
He’s going to get his dream job at all costs.
On se chystá svou vysněnou práci získat ať se děje, co se děje.
She needed to keep her job at all costs.
Ona si potřebovala udržet práci stůj co stůj.
speak
mluvit (produkovat nějaké sdělení, jeden člověk mluví)
How many languages can you speak?
Kolika jazyky umíte mluvit?
He speaks English and French.
On mluví anglicky a francouzsky.
The teacher spoke about history.
Učitel mluvil o historii.
Can you speak more slowly?
Můžete mluvit pomaleji?
talk
mluvit (konverzovat, vést konverzaci, více lidí spolu mluví)
Can we talk?
Můžeme si promluvit?
I talked to him yesterday.
Včera jsem s ním mluvil.
We were talking to our friends at the café on Friday.
V pátek jsme mluvili, povídali jsme si s přáteli v té kavárně.
I'd like to talk to her about the trip.
Chtěl bych si s ní promluvit o tom výletu.
get rid of
zbavit se něčeho, někoho
You should get rid of these books.
Měl by ses zbavit těchhle knih.
We got rid of it yesterday.
Včera jsme se toho zbavili.
I'm getting rid of the things I don't need.
Právě se zbavuju těch věcí, které nepotřebuju.
as far as something is concerned
co se týče něčeho
as far as our financial situation is concerned
co se týče naší finanční situace
as far as the trip was concerned
co se týkalo toho výletu
as far as I'm concerned
co se mě týká, co se týče mě
as far as my parents were concerned
co se týkalo mých rodičů
concrete
beton, betonový, opak abstraktního, hmatatelný, skutečný
He lives in a concrete house.
On žije v betonovém domě.
It's made of concrete.
Je to vyrobené z betonu.
He couldn't give us concrete proofs.
On nám nemohl dát hmatatelné důkazy.
particular
konkrétní, určitý, specifický
What do you think about this particular method?
Co si myslíte o této konkrétní metodě?
Will we need any particular abilities?
Budeme potřebovat nějaké konkrétní dovednosti?
borrow
půjčit si něco od někoho
Can I borrow your pen?
Můžu si půjčit vaše pero?
He borrowed our car.
On si půjčil naše auto.
lend lent lent
půjčit někomu něco (nepravidelné sloveso)
Will you lend me your pen?
Půjčíš mi své pero?
My sister never wants to lend me her books.
Moje sestra mi nikdy nechce půjčovat své knihy.
give up
vzdát něco, vzdát se něčeho (frázové sloveso)
Don't give up and continue learning.
Nevzdávej to a pokračuj v učení.
He gave up his car because he needed money.
On se vzdal svého auta, protože potřeboval peníze.
Have you ever given something up?
Už jsi někdy něco vzdal?
I don't buy it.
Nevěřím tomu. Na to neskočím.
She apologized but we don't buy it.
Ona se omluvila, ale my jí to nevěříme.
Luckily, he didn't buy it.
On na to naštěstí neskočil.
desk
pracovní stůl, lavice, přepážka, pult
information desk
informace, informační přepážka
reception desk
recepce, recepční pult
You have to go to the reception desk to check in.
Musíte jít na recepci, abyste se odbavili.
This will be your desk.
Tohle bude váš pracovní stůl.
board
dřevěná deska, prkno
drawing board
kreslicí prkno
snowboard
snowboard, prkno na sníh
skateboard
skateboard, prkno na ježdění po ulici
board game
desková hra
Let's play a board game.
Pojďme si zahrát nějakou deskovou hru.
gramophone record
gramofonová deska
He has a big collection of gramophone records.
On má velkou sbírku gramofonových desek.
memorial plaque
pamětní deska
before
před (časově, před nějakou událostí, před tím, než se něco stalo)
We left before six o'clock yesterday.
Odešli jsme včera před šestou hodinou.
You shouldn't drink alcohol before noon.
Neměl bys pít alkohol před polednem.
ago
před (časově, kolik času uplynulo od tohoto okamžiku)
We left six hours ago.
Odešli jsme před šesti hodinami.
The film started fifteen minutes ago.
Ten film začal před patnácti minutami.
in front of
před (místně)
They're waiting for us in front of their house.
Oni na nás čekají před jejich domem.
It's right in front of you.
Je to přímo před tebou.
redo
předělat, udělat znovu
repaint
přemalovat
renew
obnovit
replay
znovu přehrát
remake
předělat, přetvořit (také předělávka filmu)
rename
přejmenovat
recharge
dobít, znovu nabít
retell
převyprávět
replace
nahradit
rethink
přehodnotit, znovu zvážit
rebuild
přestavět
reconstruct
zrekonstruovat, znovu opravit
retake
znovu se zmocnit, chopit
remarry
znovu se oženit / vdát
return
vrátit se, návrat
rewrite
přepsat
reread
znovu přečíst
reuse
znovu použít
repeat
zopakovat
reheat
znovu ohřát, doohřát
recycle
recyklovat
take after
být po kom, podobat se komu, vyvést se po kom z rodiny (frázové sloveso)
Who do you take after?
Po kom z rodiny jsi? Po kom ses vyvedl?
I take after my father.
Jsem po otci. Vyvedl jsem se po otci.
She doesn't take after her mother.
Ona není po matce. Ona se matce nepodobá.
I won't have it.
To nedopustím. To si nenechám líbit. To nestrpím.
She won't have this kind of behaviour.
Ona si takové chování nenechá líbit. Ona takové chování nestrpí.
They wouldn't have it.
Oni by to nestrpěli.
We can't have our employees being late all the time.
Nemůžeme dopustit, aby naši zaměstnanci chodili pořád pozdě.
what
jaký? co?
What colour do you like?
Jaká barva se ti líbí?
What do you think?
Co si myslíš?
how
jak?
How long is the film?
Jak dlouhý je ten film?