Level 16 Level 18
Level 17

739 - 769 (anglická předpona IR)


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
irregular
nepravidelný
irregular verbs
nepravidelná slovesa
irregularly
nepravidelně
He wasn’t able to pass the exam because he only attended the classes irregularly.
Nebyl schopný tu zkoušku složit, protože na hodiny chodil jen nepravidelně.
irregularity
nepravidelnost, nesouměrnost
irresistible
neodolatelný
That chocolate cake looks absolutely irresistible.
Tamten čokoládový koláč vypadá naprosto neodolatelně.
irreplaceable
nenahraditelný
irrational
iracionální, nezaložený na rozumu, nerozumný
I know it’s totally irrational but I’m so scared of spiders!
Já vím, že je to naprosto iracionální, ale mám hrozný strach z pavouků!
irrationality
iracionalita, nerozumnost
irrationally
iracionálně
irrelevant
irelevantní, nepodstatný, nesouvisející s
I’m afraid your information is completely irrelevant.
Obávám se, že tvá informace je naprosto nepodstatná.
irreligious
ateista, lhostejný k náboženství
irrepairable
nenapravitelný, nelze opravit, nelze napravit
irresolute
nerozhodný, váhavý
He gave me only an irresolute answer.
Dal mi jen váhavou odpověď.
irresponsible
nezodpovědný
irresponsibility
nezodpovědnost
irremovable
nelze odepnout, sundat
unrelated
nesouvisející, netýkající se čeho, bez příbuzenského vztahu ke komu
His answer was completely unrelated to my question.
Jeho odpověď s mou otázkou vůbec nesouvisela.
unreliable
nespolehlivý
unreadable
nedá se číst, nečitelný
unrecognisable
k nepoznání, nelze rozpoznat
She was unrecognisable with her new haircut.
Ona byla s novým účesem k nepoznání.
unreal
neskutečný, nereálný
unrealistic
nerealistický, nereálný
unreasonable
nerozumný, absurdní, nesmyslný
unripe
nezralý, nedozrálý, zelený (o ovoci...)
unripe tomatoes
nezralá rajčata
disrespect
neúcta, nevážit si, nemít žádnou úctu k