Level 2
Level 1

1-100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
make sense
dávat smysl
It doesn't make any sense.
Nedává to žádný smysl.
It makes sense to me.
Dává mi to smysl. Mně to smysl dává.
Does it make sense?
Dává to smysl?
You don't make sense.
To, co říkáš, nedává smysl.
by heart
nazpaměť, zpaměti
know something by heart
znát něco nazpaměť
learn something by heart
naučit se něco nazpaměť
She knows the whole textbook by heart.
Ona zná celou učebnici zpaměti.
He should learn his phone number by heart.
On by se měl své telefonní číslo naučit nazpaměť.
not at all
vůbec ne + odpověď na poděkování (Vůbec nic se nestalo. Rádo se stalo.)
That's not true at all.
To vůbec není pravda.
We don't like them at all.
Vůbec je nemáme rádi.
Was it difficult? Not at all.
Bylo to těžké? Vůbec ne.
Thank you. Not at all.
Děkuju. Vůbec nic se nestalo.
be worth something
stát za to
be worth doing something
stát za to něco udělat
It's worth it.
Stojí to za to.
The book is worth reading.
Ta kniha stojí za přečtení.
Is the film worth it?
Stojí ten film za to?
It wasn't worth going there.
Jet tam nestálo za to.
It's worth trying.
Stojí za to to zkusit.
The trip will be worth it.
Ten výlet bude stát za to.
Will it be worth risking it?
Bude stát za to to risknout?
learn a lesson
poučit se z něčeho, vzít si ponaučení
It’s never too late to learn a lesson from your mistakes.
Nikdy není příliš pozdě na to poučit se ze svých chyb.
You should finally learn your lesson.
Měl by ses konečně poučit.
Learn a lesson from this.
Vem si z toho ponaučení.
a point of view
úhel pohledu
from his point of view
z jeho úhlu pohledu
from the point of view of my parents
z úhlu pohledu mých rodičů
Everything changes when you change your point of view.
Vše se změní, když změníš úhel pohledu.
From her point of view, it's a mistake.
Z jejího úhlu pohledu je to chyba.
This is my mum's point of view.
Tohle je mámin úhel pohledu.
out of the question
nepřipadat v úvahu, být vyloučeno
It's absolutely out of the question.
To absolutně nepřichází v úvahu.
Going there was out of the question for him.
Jet tam pro něj nepřicházelo v úvahu.
What you did was out of the question.
To, co jsi udělal, nepřicházelo v úvahu.
only a matter of time
jen otázka času
It's only a matter of time before it happens.
Je to jen otázka času, než se to stane.
Her return was only a matter of time.
Její návrat byl jen otázkou času.
make ends meet
vystačit s penězi na konci měsíce
I barely make ends meet.
Sotva vystačím s penězi.
Even with our support, she couldn’t make ends meet.
Ani s naší podporou nemohla vyjít s penězi.
They earn just enough money to make ends meet.
Vydělávají jen tolik peněz, aby vyšli.
on the other hand
na druhou stranu, na druhé straně (při porovnávání dvou různých argumentů)
Their products are great, on the other hand, they’re quite expensive.
Jejich výrobky jsou skvělé, na druhou stranu jsou ale docela drahé.
It's my dream to live in London, on the other hand, I still can't afford it.
Je mým snem žít v Londýně, ale na druhou stranu si to ještě nemůžu dovolit.
call it a day
pro dnešek něco zabalit, něco nechat být, pro dnes něčeho nechat
My colleague called it a day and I had to finish his work.
Můj kolega to pro dnešek zabalil a já za něj musel dokončit jeho práci.
You should call it a day, you're tired.
Měl bys toho pro dnešek nechat, jsi unavený.
actual
skutečný, opravdový
What is the actual problem?
O co tady opravdu jde? Co je ten skutečný problém?
Is this an actual Ferrari?
Je tohle opravdové Ferrari?
current
aktuální, současný (může se ale brzy změnit)
current month
aktuální měsíc
his current job
jeho aktuální, současná práce
current events
aktuální události
present president
současný, aktuální prezident
up-to-date
aktuální ve smyslu nejmodernější, nejnovější, nejšpičkovější
up-to-date technology
aktuální, nejmodernější technologie
up-to-date clothes
aktuální, nejvíc in, nejmodernější oblečení
chef
šéfkuchař, kuchař
boss
šéf
My dad works in that restaurant as a chef.
Můj táta pracuje v té restauraci jako šéfkuchař.
Her mother is a boss in the company.
Její matka je v té firmě šéfkou.
hear
slyšet
listen to
poslouchat co, koho
I can't hear you.
Neslyším tě.
What music do you listen to?
Jakou hudbu posloucháš?
I heard something.
Něco jsem slyšel.
How can you listen to this band?
Jak tuhle kapelu můžeš poslouchat?
I heard the song yesterday.
Včera jsem tu písničku slyšel.
I listened to the song yesterday.
Včera jsem tu písničku poslouchal.
kitchen
kuchyně (místnost, kde vaříte)
cuisine
kuchyně ve smyslu styl vaření (francouzská, česká, italská kuchyně...)
I’m cooking in the kitchen.
Právě vařím v kuchyni.
I'm cooking the speciality of French cuisine.
Právě vařím specialitu francouzské kuchyně.
tell somebody something
říct, sdělit někomu něco
tell somebody about something
říct někomu o něčem
tell somebody to do something
říct někomu, aby něco udělal
Tell me about the trip.
Pověz mi o tom výletě.
She told me everything about her family.
Ona mi o své rodině řekla všechno.
He didn't want to tell us.
On nám to nechtěl říct.
Our boss told us to call them.
Náš šéf nám řekl, ať jim zavoláme.
I'll tell him to go there.
Řeknu mu, aby tam šel.
say something to somebody
říct něco někomu
say something
říct něco
They said goodbye to their parents.
Oni řekli sbohem svým rodičům. Oni se rozloučili se svými rodiči.
He said nothing.
On neřekl nic.
What did you say to him?
Co jsi mu řekl?
What are you saying?
Co říkáš?
Don't say that.
To neříkej.
"It's true," he said.
"Je to pravda," řekl.
"Call me," she said to him.
"Zavolej mi," řekla mu.
We said that you should start.
Říkali jsme, že bys měl začít.
figure out
vymyslet, vykoumat nějaké řešení, přijít na něco, najít odpověď na nějaký problém
The police couldn’t figure out who did it.
Police nemohla přijít na to, kdo to udělal.
We need to figure it out.
Potřebujeme to vyřešit. Potřebujeme na to přijít.
We finally figured out how to use this.
Konečně jsme přišli na to, jak to používat.