Level 2
Level 1

SET 1


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Can you take a photo of me?
Czy możesz mi zrobić zdjęcie?
Don’t pay attention to him.
Nie zwracaj na niego uwagi.
I’d like to draw your attention to a certain problem.
Chciałbym zwrócić państwa uwagę na pewien problem
It doesn’t make sense.
To nie ma sensu.
Our meetings are held once a week.
Nasze spotkania odbywają się co tydzień.
We’re running out of fuel.
Kończy nam się paliwo.
What conclusions can be drawn from this?
Jakie z tego można wyciągnąć wnioski?
The proposal does not meet the formal requirements.
Ta propozycja nie spełnia wymagań formalnych.
You should make an effort to understand them.
Powinieneś postarać się ich zrozumieć
What benefits can be derived from being a member?
Jakie korzyści płyną z bycia członkiem?
The information is freely available on the Internet.
Te informacje są powszechnie dostępne w Internecie
We were not given a chance to express our opinion.
Nie dano nam okazji do wyrażenia własnego zdania.
At school he developed an interest in art.
W szkole zainteresował się sztuką
in order to identify the challenges that need to be addressed
w celu określenia wyzwań, jakie trzeba podjąć
He’s earned 29 degrees
Zdobył 29 tytułów naukowych
We have to follow the regulations
Musimy przestrzegać przepisów
It's a great venue to hold events
To świetne miejsce na organizowanie imprez
The report fails to address crucial issues
Raport nie porusza istotnych kwestii.
What happens when the oil runs out?
Co będzie (się stanie) kiedy skończy się ropa?
You should always pursue your dreams
Powinieneś zawsze realizować swoje marzenia