Level 28 Level 30
Level 29

841-870


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
We are IN THE MIDDLE OF THE mountains.
Chúng ta đang đứng giữa vùng núi.
What do you PLAN ON DOING this Valentine's Day?
Bạn định làm gì vào ngày lễ tình nhân
What's THE DEPTH OF THE water here?
Độ sâu mặt nước ở đây là bao nhiêu?
The trip was canceled BECAUSE OF bad weather.
Chuyến đi đã bị huỷ do thời tiết xấu.
He has PLENTY OF money.
Anh ấy có nhiều tiền lắm.
Discrimination because of RACE is against the law.
Phân biệt đối xử do chủng tộc là chống lại luật pháp.
THE roof collapsed under THE WEIGHT OF snow.
Mái nhà đổ sập xuống do sức nặng của tuyết.
What's THE HEIGHT OF that tree?
Cái cây đó cao bao nhiêu.
Prices VARY with the seasons.
Giá cả thay đổi/khác biệt theo mùa.
I don't find him physically ATTRACTIVE.
Tôi chả thấy cơ thể anh ta quyến rũ gì hết.
What are the DIMENSIONS of the room?
Kích thước của căn phòng này là bao nhiêu?
I HAVE heard that story before.
Tôi đã nghe câu chuyện đó (lúc trước) rồi.
He refused to BELIEVE (THAT) his son was involved in drugs.
Ông ấy không tin là con trai ông dính líu đến ma tuý.
Finally I WORKed OUT the answer of this math's problem.
Cuối cùng tôi đã tìm được đáp án cho bài toán này rồi.
Sunset is ABOUT 6 pm.
Mặt trời lặn vào khoảng 6 giờ chiều.
Five minutes can SEEM LIKE five hours when you are impatient.
5 phút có thể xem như 5 giờ nếu bạn nóng vội.
The satellite is USED TO gather intelligence.
Vệ tinh được sử dụng để thu thập tin tức tình báo.
They're afraid the bee will SUCK their blood.
Họ sợ những con ong sẽ hút máu họ thôi.
Would you like to DRINK beer or wine?
Ông dùng bia hay rượu ạ?
I wish I COULD DO something for you.
Ước gì tôi có thể làm một điều gì đó cho bạn.
Those baskets are woven so tightly that they can hold LIQUIDS.
Những cái giỏ kia được bện/đan chặt đến nỗi chúng có thể chứa được các loại chất lỏng.
How can we MEASURE temperature?
Chúng ta có thể đo nhiệt độ bằng cách nào?
These sharp long- bladed scissors are USED TO cut/for cutting fabric.
Cây kéo lưỡi dài sắc bén này dùng để cắt vải.
They USE cotton fibre for spinning.
Họ dùng sợi bông để se chỉ.
You will BE ASKED TO lead a seminar.
Cô sẽ được yêu cầu dẫn dắt buổi hội thảo.
Winning the game yesterday was IMPORTANT FOR the team's morale.
Chiến thắng trận đấu hôm qua rất quan trọng với tinh thần của đội.
The patient is being KEPT under observation.
Bệnh nhân đang được giữ lại để theo dõi.
Stationery is KEPT IN the stock cupboard.
Đồ dùng văn phòng phẩm đang được cất giữ trong tủ kho.
THEre’s nothing IN THE WORLD we can’t do.
Không có gì trên đời này mà chúng ta không thể làm được.
I don’t THINK there’s a bank in the village.
Tôi không nghĩ là trong làng có ngân hàng.