Level 24 Level 26
Level 25

721-750


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I HAVE two houses.
Tôi có hai căn nhà.
The boy is ONE OF my students in my judo class.
Thằng bé là một trong những học viên lớp judo của tôi.
I'll ALWAYS remember that day.
Tôi sẽ luôn nhớ đến ngày đó.
How do you deal with NEGATIVE PEOPLE?
Anh cư xử với những người tiêu cực như thế nào?
What HAPPENs if I press this button?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bấm vào cái nút này?
If you do not love him, what right do you have to BLAME him FOR a change of heart?
Nếu bạn không yêu anh ta, bạn có quyền gì trách cứ anh ta thay lòng đổi dạ?
I am always a big, big fan of BLACK AND WHITE MOVIES.
Tôi luôn là một người hâm mộ cuồng nhiên của những bộ phim trắng đen.
Thank you, but I REALLY couldn't eat another thing.
Cám ơn, nhưng tôi thật sự không thể ăn thêm được nữa.
I spoke to SOME OF the people who saw the accident, but not everyone.
Tôi đã nói chuyện với vài người trong số những người thấy tai nạn, chứ không phải với tất cả mọi người.
The most TALENTED PEOPLE often fail to be a success.
Những người tài năng nhất cũng thường phải chịu thất bại để có được một thành công.
We also WORK WITH builders.
Chúng tôi cũng làm việc với các chủ thầu nữa.
DO you believe you have TO BE BLESSED TO BE wealthy?
Anh có tin là anh cần phải thật may mắn thì mới giàu có không?
Which of the songs did you LIKE BEST?
Trong những bài hát này bạn thích bài nào nhất?
She wrote POEMS when she was little girl.
Bà làm thơ lúc còn rất nhỏ.
I LIKE reading books.
Tôi rất thích đọc sách.
He drew many PICTURES of my dog.
Anh ấy đã vẽ nhiều bức tranh về chú chó của tôi.
I WONDER HOW James is getting on.
Tôi tự hỏi là Jame sẽ thành công như thế nào đây.
He cannot answer my questions.
Anh ta không thể trả lời những câu hỏi của tôi.
I WONDER what we can do to help her.
Tôi tự hỏi chúng ta có thể làm gì để giúp cô ta.
Try this new dish, CREATEd by our head chef.
Thử món ăn mới này đi, đầu bếp trưởng của chúng ta sáng chế ra đó.
He is TALENTED and professional.
Anh ấy có tài và chuyên nghiệp.
I WONDER WHY she left me.
Tôi tự hỏi tại sao nàng lại rời bỏ tôi.
Previous experience is one of the REQUIREMENTs for the job.
Có kinh nghiệm là một trong những yêu cầu đối với công việc này.
I told you TO be home by eleven.
Mẹ đã bảo con về nhà trước 11 giờ rồi mà.
DOn't believe what he tells you.
Đừng tin những gì hắn nói với anh.
The bride wore a cream silk dress that she DESIGNed herself.
Cô dâu mặc bộ đầm lụa màu kem do chính cô tự thiết kế.
We PROVIDE extra services.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phụ thêm.
I NEED TO DO some procedures.
Tôi cần làm một số thủ tục.
She TELLs us HOW TO DO difficult exercises.
Cô ấy chỉ chúng tôi cách làm những bài tập khó.
You MUST DO exercise before going to class.
Các em phải làm bài tập trước khi đến lớp.