Level 21 Level 23
Level 22

631-660


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
This brings me endless AMOUNTS OF JOY.
Việc này/Điều này đã mang đến cho tôi niềm vui bất tận.
I've spoken to the manager about it.
Tôi đã nói với giám đốc về vấn đề đó rồi.
I was BORN in Ho Chi Minh city.
Tôi sinh ra ở Thành phố Hồ Chí Minh.
He drinks a massive AMOUNT OF alcohol.
Anh ta uống rất nhiều rượu.
Will you BRING us the bill, please?
Vui lòng mang cho chúng tôi hóa đơn?
AT SIX MONTHS OF AGE, she was unable to lift her head or roll over.
Lúc 6 tháng tuổi, con bé đã không thể nhấc đầu hoặc lăn được.
COULD you babysit for us on Friday?
Cô trông em bé cho chúng tôi vào thứ sáu được không?
He is just learning to CRAWL.
Thằng bé chỉ mới học bò thôi.
TELL YOU WHAT – let’s have the party here.
Nói nghe nè - hãy tổ chức tiệc ở đây đi.
Do you UNDERSTAND the instructions?
Anh hiểu những hướng dẫn này không?
I don't eat pumpkin AGAIN.
Tôi sẽ không ăn bí đỏ nữa đâu.
It is WRONG TO tell lies.
Nói dối là sai trái.
He was accused of KICKing that man in the face.
Anh ấy bị buộc tội vì đã đá vào mặt của người đàn ông đó.
He WATCHed his kids GROW UP and now both his boys run the farm with him.
Ông đã chứng kiến con cái của mình trưởng thành và bây giờ cả hai con trai ông đều điều hành nông trại
When I GROW UP I wanna be famous.
Khi lớn lên con muốn được nổi tiếng.
I prefer to WATCH something funny.
Tôi thích xem cái gì đó vui nhộn hơn.
The Pyramids' beautiful shape and their mystery FASCINATE me.
Hình dáng xinh đẹp của Kim tự tháp và bí ẩn của chúng mê hoặc tôi.
He is INDEPENDENT of his parents.
Anh ta không phụ thuộc vào bố mẹ.
He is MATURE for an independent life.
Anh ta đủ khôn lớn để sống cuộc sống độc lập.
He felt a sharp PAIN in his knee.
Anh cảm thấy đau nhói ở đầu gối.
Mummy, I've got a tummy ACHE.
Mẹ ơi, con bị đau bụng.
He gets about $40000 a year.
Anh ta kiếm được khoảng 40.000 đô la một năm.
We received a letter from him RECENTLY.
Gần đây, chúng tôi đã nhận được một lá thư của anh ấy.
Let's wait UNTIL the rain stops.
Chúng ta hãy đợi cho đến khi tạnh mưa.
Everyone in the class STARTed laughing.
Mọi người trong lớp bắt đầu cười.
I WORRY ABOUT everything.
Tôi lo lắng về tất cả mọi thứ.
I USED TO smoke cigarettes.
Trước tôi có thói quen hút thuốc.
John is IN THE BEST OF HEALTH. He eats and exercises well.
John đang rất khoẻ mạnh. Anh ăn và tập thể dục tốt.
A woman IN her THIRTIES came to see me yesterday.
Một phụ nữ tầm ba mươi mấy tuổi đã đến gặp tôi hôm qua.
When a student is FIT, he studies more effectively.
Khi một người học trò khỏe mạnh, cậu ta sẽ học tập có kết quả hơn.