Level 18 Level 20
Level 19

541-570


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
They've spent too much money on this car.
Họ đã tốn rất nhiều tiền cho chiếc xe đó.
I LEARN English every night.
Tôi học tiếng Anh mỗi buổi tối.
I want TO GO TO Paris.
Tôi muốn đi đến Paris.
I can't MAKE UP my MIND.
Tôi không thể quyết định được.
Tom QUIT his STUDY at 16.
Tom bỏ học lúc anh ấy 16 tuổi.
Please SUPPORT us soon.
Xin hãy hỗ trợ chúng tôi sớm.
I'll GO TO WORK next Friday.
Tôi sẽ đi làm vào thứ Sáu tuần sau.
He'd love to QUIT his job and to do something else with his life.
Anh ấy muốn bỏ việc và làm gì đó khác đi cho cuộc đời mình.
Despite our best ENDEAVOURS, we couldn't start the machine.
Bất chấp mọi nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi cũng không khởi động được cái máy
These plants are NURTURED in a greenhouse.
Những thực vật này được nuôi dưỡng trong một nhà kính.
You NEED TO study Vietnamese.
Bạn cần phải học tiếng Việt Nam.
I'm IN THE THIRD YEAR.
Tôi đang học năm ba.
I'm interested in a career in architecture. Any additional information on that AREA OF STUDY would be
Em rất thích nghề kiến trúc. Mọi thông tin liên quan đến ngành học này đều giúp em rất nhiều.
She's 24, but she often SEEMs (to be) younger.
Cô ấy 24 tuổi, nhưng cô ấy có vẻ trẻ hơn.
Nothing is ABOVE me.
Chả có gì là quá sức với tôi cả.
You SEEM pretty happy.
Trông bạn có vẻ vui quá ha.
The subjects are UNFAMILIAR TO me.
Các môn học thật lạ lẫm với tôi.
MOST OF the books are OF unknown authorship.
Hầu hết các quyến sách đó đều không rõ tác giả.
She also hopes her children will get THE BEST EDUCATION.
Cô ấy mong con mình có được sự giáo dục tốt nhất.
EACH AND EVERY student must register by tomorrow.
Mỗi một học sinh phải đăng ký trước ngày mai.
We need TO DELIVER the letter TO them prior TO the meeting.
Chúng ta cần chuyển lá thư này đến họ trước cuộc họp.
You've gone ABOVE AND BEYOND THE CALL of DUTY.
Anh đã làm tốt hơn nhiều so với yêu cầu.
You MUST call her tonight.
Bạn nên gọi cho cô ấy tối nay.
Let's GO TOGETHER to buy her a present.
Chúng ta hãy cùng đi mua quà cho cô ấy.
You MUST see her.
Anh phải gặp cô ta.
She ALWAYS forgets to lock the door.
Cô ấy luôn luôn quên khóa cửa.
These three students are very bright. They are THE CREAM OF THE CROP in their class.
Ba sinh viên này rất thông minh. Họ là những người giỏi nhất lớp.
I couldn't UNDERSTAND what she was saying.
Tôi không hiểu những gì cô ấy nói.
My friend is extremly good at math.
Bạn tôi cực kỳ giỏi môn toán.
She didn’t UNDERSTAND what I’ve said.
Cô ta không hiểu những gì tôi nói.