Level 8 Level 10
Level 9

Quỹ


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
344 Deposits received
Nhận ký quỹ, ký cược
347 Deferred tax liabilities
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
352 Provisions payable
Dự phòng phải trả
3521 Product warranty provisions
Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
3522 Construction warranty provisions
Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
3523 Enterprise restructuring provisions
Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp
3524 Other provisions
Dự phòng phải trả khác
353 Bonus and welfare fund
Quỹ khen thưởng phúc lợi
3531 Bonus fund
Quỹ khen thưởng
3532 Welfare fund
Quỹ phúc lợi
3533 Welfare fund used for fixed asset acquisitions
Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
3534 Management bonus fund
Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
356 Science and technology development fund
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
3561 Science and technology development fund
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
3562 Science and technology development fund used for fixed asset acquisition
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ
357 Price stabilization fund
Quỹ bình ổn giá