Level 2
Level 1

EN PL Part 2.1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
downsizing (noun) / to downsize (verb)
redukcja zatrudnienia / przeprowadzić redukcję zatrudnienia
the need for ... (speed, job satisfaction, regular meetings)
potrzeba czegoś (prędkości, satysfakcji z pracy, regularnych spotkań)
the work environment
środowisko pracy
to take a breather
wziąć oddech / odpocząć
to cram
wypełniać/ wciskać
to meet a target
osiągnąć założony cel
to exceed a target
przekroczyć cel (jako wartość)
productivity
wydajność
to do more with less
robić więcej za mniej
a corporate boardroom
sala posiedzeń zarządu
labour costs
koszty pracy
yet another reason
jeszcze jeden powód
to result in something
doprowadzić do czegoś
to justify
uzasadnić
to make an investment in something
zainwestować w coś
to boost productivity
zwiększyć wydajność
a sales pitch
krótka prezentacja nakłaniająca do kupna
to automate (a process, production)
zuatomatyzować
to overhaul
reorganizować
relevant
istotny
irrelevant
nieistotny
output
produkcja
to work long hours
pracować do późna
likely
prawdopodobny
a tight deadline
napięty/krótki/naglący termin