Level 76 Level 78
Level 77

History


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
người chiến thắng
victor
tàn phá
devastate
chủ nghĩa xã hội
socialism
xã hội chủ nghĩa
socialist
chủ nghĩa
tenet, ideology
tư bản
capitalist
nội chiến
civil war
chết
to die
xâm lược
invasion
cách mạng
revolution
di tản
evacuate
dân thường
civilian
cộng sản
communism
chiến đấu
to fight
thuộc địa
colony
thống nhất
unified
bóc lột
exploited
giai cấp công nhân
working class
bất bình đẳng
inequality
công lý
justice
tuyên truyền
propaganda
nổi dậy
revolt
dân chủ
democracy
chủ nghĩa phát xít
facism
chống lại
against
bè đảng
(political) party
cộng hoà
republic
đe doạ
to threaten
bắt giam
to imprison
người tị nạn
refugee