Level 5 Level 7
Level 6

Day 11&12


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be superior to
giỏi hơn, tốt hơn ai/ cái gì
be uncertain about
không chắc chắn về (điều gì đó)
be eligible for
đủ tư cách để, đủ điều kiện cho, đủ tiêu chuẩn cho
be responsive to
phản ứng nhanh, dễ ứng phó với những thay đổi
be dedicated to
hết lòng vì, tận tâm tận tụy vì
be relevant to
liên quan đến, ăn nhập với
be indicative of
biểu thị, biểu hiện
be likely to
có thể, có khả năng
be compatible with
tương thích với, phù hợp với
be aware of
có ý thức về, chú ý
be reflective of
phản ánh, phản chiếu, nói lên
be responsible to
có trách nhiệm với, chịu trách nhiệm về
be optimistic about
lạc quan về
be emphatic about
nhấn mạnh về