Level 2 Level 4
Level 3

Day 5&6


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
compliance with
sự tuân thủ/ làm đúng theo (1 mệnh lệnh/ yêu cầu/ luật...)
authority to
có quyền/ thẩm quyền để làm gì đó
means of
phương tiện/ cách
advance in
tiến bộ trong
contributor to
người đóng góp cho
interest in
sự quan tâm đến
confidence in
tin tưởng vào, có niềm tin vào
preference for
sự yêu thích dành cho
decline in
sự sụt giảm của
expansion into
sự mở rộng, sự bành trướng vào
discount on
giảm giá áp dụng đối với (mặt hàng nào đó)
concern about/ over
mối quan tâm về
priority over
được ưu tiên hơn (thứ khác)
commitment to
sự tận tâm/ cam kết đối với