Level 2
Level 3

Level III


107 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Like a bull in a china shop
دست و پا چلفتی و بی ملاحظه
Miss the boat
دیر جنبیدن و فرصت را از دست دادن
Know by ropes
سررشته داشتن و فوت و فن کاری را دانستن و کار کشته بودن
The kiss of death
فاتحه ی چیزی را خواندن
No strings attached
بدون قید و شرط و بدون تعهد
Let one’s hair down
خودمانی شدن و از حالت رسمی درآمدن و راحت بودن
The party is over
دیگه بازی تمام شد.
Too big for one’s britches
پا را از گلیم خود درازتر کردن و از حد خود تجاوز کردن
Not have a leg to stand on
دلیل یا مدرک کافی برای ادعای خود نداشتن
Cross my heart
به جون خودم! قسم میخورم!
Cross swords
سرشاخ شدن و درگیر شدن و بحث و جدل کردن
Off the hook
کسی را از تو هچل درآوردن و به داد کسی رسیدن و از هچل درآمدن
Off the record
غیر رسمی و محرمانه
Throw the book at
به اشد مجازات محکوم کردن و شدیدا مواخذه و تنبیه کردن
On one’s high horse
باد کردن و خود را گرفتن
Rain cats and dogs
شرشر باران آمدن و مثل دم اسب باران آمدن
Fly off the handle
ازجا در رفتن و از کوره در رفتن
Feather in one’s cap
مایه غرور و سرافرازی و افتخار
Feel like a million dollars
کوک کوک و شنگول
Get the short end of the stick
کلاه سر کسی گذاشتن و به حق خود نرسیدن
Make a mountain out of a molehill
از کاه کوه ساختن و چیزی را گنده کردن
Blow a fuse
فیوز کسی پریدن و از عصبانیت منفجر شدن و آمپر کسی بالا رفتن
Pass the buck
تقصیر را گردن دیگران انداختن و مسئولیت را متوجه دیگران ساختن
Rain or shine
هرطورشده و درهرشرایطی
Break the ice
سرصحبت را باز کردن و رودربایستی را کنار گذاشتن
Drop one’s teeth
از تعجب شاخ درآوردن
In one’s book
به عقیده شخص و از دید شخص
Get the ax
اخراج شدن و از کار بر کنارشدن
Twist one’s arm
مجبور کردن و تحت فشار قرار دادن و وادار کردن
On the line
به خطر افتادن و در معرض خطر قرارگرفتن
Tongue-in-cheek
شوخی و بی منظور و کنایه امیز
Different strokes for different folks
سلیقه ها مختلفه و هرکس سلیقه ای داره.
Play ball with sb
دست به دست کسی دادن و با کسی همکاری کردن
On one’s last legs
نفس های آخر را کشیدن و به روغن سوزی افتادن
Play gooseberry
سرخربودن و موی دماغ بودن و مزاحم بودن
Can’t make head or tail of sth
از چیزی سر در نیاوردن
Hit below the belt
نامردی کردن و نارو زدن
Make a scene
الم شنگه راه انداختن و جاروجنجال به پا کردن و قشقرق راه انداختن
Dressed to the teeth
با سلیقه لباس پوشیدن
Eat one’s heart out
حسودی کردن و دل کسی سوختن و غصه خوردن
Bend over backwards
از جان مایه گذاشتن
The tail wagging the dog
کاردنیا برعکس شده و کارها بر عکس شده
Sell like hotcakes
سردست رفتن و مثل برق فروش رفتن
Have one’s cake and eat it too
هم خدا و هم خرما را خواستن
At six and sevens
سر در گم و هاج و واج وحیران و سرگردان و گیج و درهم برهم و بهم ریخته و آشفته
Make a splash
کولاک کردن و معرکه گرفتن و غوغا کردن
Get carried away
احساساتی شدن و ذوق زده شدن
Take someone for a ride
سر کسی کلاه گذاشتن و کلک زدن
Pain in the neck or ass
مایه دردسر و مایه عذاب و بلای جان
Henpecked husband
مرد زن ذلیل و شوهر تو سری خور
Make ends meet
دخل و خرج را جور کردن
Let sleeping dogs lie
پا روی دم کسی نگذاشتن و دنبال دردسر نگشتن
People who live in glass houses shouldn’t throw stones
رطب خورده منع رطب کی کند؟
Horse of a different color
بی ربط بودن و یک موضوع دیگر و چیز دیگر
Jump out of one’s skin
از ترس زهره ترک شدن و قالب تهی کردن
Face the music
خربزه خوردن و پای لرزش نشستن
Talk someone’s ear off
با پر حرفی سر کسی را بردن
Get up on the wrong side of the bed
از دنده چپ بلند شدن و عبوس بودن
Wheel and deal
ساخت و پاخت کردن و زد وبند کردن و گاوبندی کردن
One’s number is up
اجل کسی رسیدن و عمر کسی به سر رسیدن و کار کسی تمام بودن
Hit the ceiling
از عصبانیت منفجر شدن و از کوره در رفتن
Walk on air
ازخوشحالی پر در آوردن و از خوشحالی روی ابرها راه رفتن
Level with someone
باکسی روراست بودن وصادق بودن
Have someone’s number
دست کسی را خواندن و از نیت کسی آگاه بودن
Bite off more than one can chew
لقمه بزرگتر از دهان خود برداشتن
All wet
کور خواندن و سخت در اشتباه بودن
Money talks
پول حلاله مشکلاته و پولو رو سنگ بذاری آب میشه و پول حرف اول رو میزنه.
Have the world by the tail
دنیا به کام کسی بودن
Get in someone’s hair
ذله کردن و به ستوه آوردن و کلافه کردن
Pull someone’s leg
کسی را دست انداختن و سربه سر کسی گذاشتن و کسی را فیلم کردن
Step on someone’s toes
باعث رنجش کسی شدن و احساس کسی را جریحه دار کردن
All’s well that ends well
موفقیت ارزش تلاش را دارد.
In the hole
قرض بالا آوردن و زیربارقرض بودن و بدهکار بودن
Hear over the grapevine
ازاین طرف و آن طرف شنیدن و از زبان این و آن شنیدن
Eyes are bigger than one’s stomach
حرص زدن
Blow one’s top
از کوره در رفتن و بشدت عصبانی شدن
Be Greek to one
قابل درک نبودن و سردر نیاوردن
Fork over
رد کردن و سلفیدن
Neck and neck
پا به پای هم و دوش به دوش
Alive and kicking
سرو مرو گنده و سالم و سرحال و چاق و چله
Beats me
اصلا نمیدونم و سردر نمیارم و نمیدونم
Full of it
چرت و پرت گفتن و مزخرف گفتن
Chicken out
تو زدن و جازدن
Jump the gun
زودتراز وقت شروع کردن و قبل از موعد مقرر کاری را انجام دادن
Scratch one’s back
هوای کسی را داشتن
Shoot from the hip
نسنجیده حرف زدن و نسنجیده عمل کردن
Come alive
زنده شدن و به وجد آمدن
Get into hot water
توی هچل افتادن و توی دردسر افتادن
Get one’s ticket punched
شناسنامه کسی باطل شدن و مردن و کشته شدن
Go into a nosedive
سزیع افت کردن و شدیدا تنزل کردن
Test the waters
سبک سنگین کردن و اوضاع را سنجیدن و محک زدن
Raise a stink
قشقرق راه انداختن و الم شنگه به پا کردن
Cock-and-bull story
چاخان پاخان و خالی بندی
Pardon my French
ببخشید بد دهنی میکنم و با عرض معذرت
The ball is in someone’s court
گوی و میدان دست کسی بودن و ریش و قیچی دست کسی بودن
Give someone the raspberry
برای کسی شیشکی بستن
Cat got your tongue?
لال مونی گرفتی؟زبونت بند اومده؟
Leave someone high and dry
کسی رو قال گذاشتن
Give sth one’s best shot
نهایت سعی خود را کردن
See stars
برق از چشم کسی پریدن
Wet behind the ears
دهن کسی بو شیر دادن و جوجه و بچه بودن و بی تجربه و خام بودن
Let the cat out of the bag
راز از دهان کسی پریدن و پته کسی را روی آب انداختن
Pass the hat
اعانه جمع کردن و پول جمع کردن
Talk shop
بی موقع از کسب و کار حرف زدن و از مسائل شغلی حرف زدن
Wet blanket
آیه یاس و حال گیر
The last straw
طاقت کسی طاق شدن و کاسه صبرکسی لبریز شدن
Right off the bat
فورا و بلافاصله و بدون معطلی