Level 2
Level 1

Level I


91 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
On one’s last legs
نفس های آخر را کشیدن و به روغن سوزی افتادن
Play gooseberry
سر خر بودن و موی دماغ بودن و مزاحم بودن
Play it by ear
بدون تدارک قبلی کاری را انجام دادن
Poke one’s nose into sth
درکاری فضولی کردن و دخالت بیجا کردن
Out of the woods
مشکل یا خطری را پشت سر گذاشتن و از خطر جستن
Bend over backwards to do sth
از جان مایه گذاشتن و نهایت سعی خود را کردن
In the bag
روی شاخ بودن و صد در صد
Split hairs
مته به خشخاش گذاشتن و مو را از ماست کشیدن
Out of the blue
بی خبر و مثل اجل معلق
Get the ball rolling
دست به کار شدن و شروع کردن
For a song
مفت و ارزان
Get the hang of sth
قلق چیزی را بدست اوردن و لم کاری را یاد گرفتن
Look daggers at sb
چشم غره رفتن
For the birds
مفت گران بودن و به درد نخور و بی فایده
Toot one’s own horn
لاف زدن و منم منم کردن و از خود تعریف کردن
Give someone the slip
جیم شدن و فرار کردن
Bark worse than one’s bite
به اندازه ای که نشون میده بد نیست.
Get sb out of one’s system
خودراازفکر چیزی خلاص کردن و موضوعی را به کلی فراموش کردن
Fishy
مشکوک
What’s cooking
چه خبرا؟تازه چه خبر؟
Get away clean
از مجازات فرار کردن
Drive someone up a wall
کلافه کردن و ذله کردن و عاجز کردن
Go fly a kite
برو پی کارت! بزن به چاک!
Get a kick out of sth
ازچیزی حظ کردن و کیف کردن
Talk turkey
جدی صحبت کردن و بی پرده حرف زدن و رک و پوست کنده حرف زدن
Turn one’s stomach
دل کسی را بهم زدن و حال کسی را بهم زدن
On the house
مجانی و به حساب فروشنده یا رستوران
Lose one’s shirt
آس و پاس شدن و دارو ندار خود را باختن
Get cold feet
جازدن و توزدن و دچار دودلی شدن
Save someone’s neck
به داد کسی رسیدن و کسی را نجات دادن
Quick on the trigger
حاضر جواب و فرز و هفت تیرکش فرز
Give me five
بزن قدش
In the doghouse
کم محلی کردن و محل سگ به کسی نگذاشتن
Under the table
رشوه و زیرمیزی
Shoot off one’s mouth
لاف زدن و قپی اومدن
All ears
سراپا گوش بودن
Come down to earth
از رویا بیرون اومدن و واقع بین بودن
By the book
طبق قانون و مقررات
The coast is clear
اوضاع روبراهه! خبری نیست!
Put the cart before the horse
ملانصرالدینی عمل کردن و کارها رو وارونه انجام دادن
The whole ball of wax
کاسه و کوزه و همه چیز
Get someone’s goat
روی سگ کسی را بالا آوردن و کفر کسی را بالا اوردن
Dressed to kill
بهترین لباس خود را پوشیدن
Hot under the collar
جوش اوردن و دوآتیشه عصبانی شدن و داغ کردن
Straight from the horse’s mouth
از منبع موثق و ازدهن خود شخص شنیدن و دست اول
Keep one’s fingers crossed
برای کسی آرزوی موفقیت کردن
Sitting pretty
دربهترین شرایط قرارداشتن
Shot in the arm
دلگرمی و محرک و مشوق
Get off sb’s back
دست از سر کسی برداشتن
Blow the whistle on sb
لو دادن و راپرت دادن و رسوا کردن
Monkey business
مسخره بازی و حقه بازی و دوز و کلک
Go to the dogs
به گند کشیده شدن و به مخروبه تبدیل شدن
String sb along
به بازی گرفتن کسی و گول زدن کسی
Bite the dust
نقش بر زمین شدن و به هلاکت رسیدن و شکست خوردن
Out on a limb
در موقعیت خطرناک قرار داشتن
Grease one’s palm
سبیل کسی را چرب کردن و دم کسی را دیدن
Eating someone
معذب بودن
Rock the boat
آرامش را برهم زدن و دردسر درست کردن
Put heads together
با هم مشورت کردن و هم فکری کردن
Burn the midnight oil
دود چراغ خوردن و تا پاسی از شب درس خواندن
Skeleton in one’s closet
راز شرم آور و نقطه ضعف
All thumbs
دست و پا چلفتی و ناشی
Snow job
بازارگرمی و زبان بازی
Hang in there
استقامت کردن و طاقت آوردن و بااوضاع ساختن
Hit the spot
چسبیدن و حال دادن و جون دادن
Have a bone to pick with sb
از کسی دلخور بودن و از کسی گله داشتن و با کسی خرده حساب داشتن
Have a frog in one’s throat
گرفته بودن صدا و صدا از گلو درنیامدن
Knock on wood
بزنم به تخته
Bury the hatchet
آشتی کردن و کینه و دشمنی را کنار گذاشتن و باهم کنار آمدن
Can’t hold a candle to sb
به گرد کسی نرسیدن و حریف کسی نشدن و انگشت کوچک کسی نشدن
Stick one’s neck out
خود راسپر بلا کردن و خود را بخطر انداختن
Have a screw lose
یک تخته کم داشتن و بالا خانه را اجاره دادن و عقل کسی پاره سنگ برداشتن
Cool one’s heels
زیاد منتظر شدن و زیاد معطل کردن
Have a sweet tooth
به چیزهای شیرین علاقه داشتن
Cough up
اخ کردن و سلفیدن
Feel under the weather
دمق بودن و دل ودماغ نداشتن و حال کسی گرفته بودن
Big mouth
وراج و دهن لق و زبان دراز
Lemon
خراب شدن و دچار دردسر شدن
Wear the pants
رئیس خانواده بودن و حاکم خانه بودن و مرد خانه بودن
Where is the beef
اصل قضیه کجاست؟از مایه چه خبر؟
Kick in the pants
محرک و هل و تشویق
Turn someone off
حال کسی را گرفتن و دلسرد کردن
Go cold turkey
یک مرتبه عادتی را کنار گذاشتن و بی مقدمه ترک اعتیاد کردن
Blow it
خرابکاری کردن و گند زدن
Pull strings
پارتی بازی کردن و اعمال نفوذ کردن
Put one’s foot in it
نسنجیده حرف زدن و گند زدن
In stitches
ازخنده روده بر شدن و ریسه رفتن
Rub it in
سرزنش کردن و ملامت کردن و سر کوفت زدن
Catch sb red-handed
مچ کسی را گرفتن و سربزنگاه کسی را دستگیر کردن
Dog-eat-dog
هرکی هرکی و ظاللم و بیرحم
Yours truly
چاکر و مخلص و بنده