to harm

害怕 hàipà : be afraid of, be scared 害人 hàirén : victimization, get sb.into trouble 害喜 hàixǐ : morning sickness of a pregnant woman 害病 hàibìng : get ill = 生病 Shēngbìng by elli